De Nieuwe Kern

Tussen station Duivendrecht, de Johan Cruijff Arena, de A2 en het Amstel Business Park verrijst de komende jaren een bijzondere nieuwe stadswijk. In het gebied dat nu nog bekend staat als Nieuwe Kern komt ruimte voor 4.500 woningen rondom een groot stadspark, 250.000 m² voor bedrijven, horeca, kantoren en uitbreiding van sportcomplex De Toekomst van Ajax.

Over De Nieuwe Kern

Het gebied van De Nieuwe Kern ligt in de gemeente Ouder-Amstel. Als bevoegd gezag heeft Ouder-Amstel een concept-structuurvisie gemaakt waarin de kaders zijn vastgelegd voor de locatie van woningen, kantoren en hotels, groen, sportvoorzieningen en volkstuinparken. Een overzicht van de ambities vindt u hieronder.

Ouder-Amstel heeft echter slechts een klein deel van het gebied in eigendom en zal dus niet gaan ontwikkelen. Ouder-Amstel heeft samenwerking gezocht met de andere grondeigenaren van het gebied; gemeente Amsterdam, NS Stations, Borchland/VolkerWessels Vastgoed en Ajax N.V.. Dit zijn de partijen die De Nieuwe Kern zullen ontwikkelen tot een nieuwe woonwijk. De grondeigenaren hebben samen gewerkt aan een concept stedenbouwkundige visie. Hierdoor kon gebruik gemaakt worden van elkaars inzichten en werd voorkomen dat er tegenstrijdige uitgangspunten gehanteerd werden. De concept stedenbouwkundige visie is tegelijkertijd geschreven met de concept structuurvisie. Op deze manier kon al tijdens het opstellen van de concept-structuurvisie beoordeeld worden of de kaders die door de gemeente Ouder-Amstel worden vastgelegd in de structuurvisie leiden tot een  uitvoerbaar plan. Onderaan deze pagina kunt u de concept-stedenbouwkundige visie bekijken.


Vragen & Contact

Heeft u een vraag? Kijk voor de meestgestelde vragen op onze FAQ pagina. Geen antwoord gevonden op uw vraag? Voor meer informatie over het participatietraject en contactgegevens kunt u terecht op de participatiewebsite van Gemeente Ouder-Amstel.

FAQ Participatiewebsite
sectie-nieuws

Ambities

De Nieuwe Kern onderscheidt zich door een unieke balans tussen uiteenlopende functies. Het wordt een levendige stadswijk waar mensen niet alleen graag wonen en werken, maar waar het ook leuk is om rond te lopen, te sporten en te recreëren. Waar privéruimtes en openbare ruimte naadloos op elkaar aansluiten.

De nieuwe wijk onderscheidt zich door een balans tussen uiteenlopende functies. De Nieuwe Kern wordt een levendige stadswijk waar mensen niet alleen graag wonen en werken, maar die ook uitnodigt om te sporten, te recreëren en te ontmoeten. Want het gaat bij de ontwikkeling van De Nieuwe Kern steeds om het leggen van verbindingen – niet alleen ruimtelijk maar juist ook tussen mensen. Zo ontstaat er samenhang en sociale cohesie. Dat is nooit vanzelfsprekend als ergens een willekeurig stuk stad bij wordt gebouwd. Maar het is wel een kenmerk van Ouder-Amstel en een belangrijk uitgangspunt voor De Nieuwe Kern.

De verschillende buurten en functies in De Nieuwe Kern en de volkstuinen worden onderling verbonden door een centraal gelegen park. Ajax breidt haar trainingscomplex De Toekomst uit. Recreatie en (top)sport zorgen samen voor een wijk die altijd in beweging is. De ligging bij Station Duivendrecht maakt De Nieuwe Kern een ideale locatie voor een goed bereikbare woonwijk waar langzaam en duurzaam verkeer prioriteit krijgen. Door deze ontwikkeling ontstaat een aantrekkelijke groene stadswijk van internationale allure. Hieronder vindt u de ambities voor De Nieuwe Kern zoals geformuleerd in de concept structuurvisie van Gemeente Ouder-Amstel


Leefbaarheid, woonkwaliteit & gezondheid

Als leefgebied van de toekomst biedt DNK ruimte aan een grote diversiteit aan bewoners en gebruikers. Van stedelijke gezinnen, studenten, starters, senioren en expats, tot ondernemers, sporters, recreanten, kantoorgebruikers, evenementbezoekers en tuinders. Ieder vindt verbinding met DNK. Door diverse woonvormen en financieringscategorieën op een zo laag mogelijk schaalniveau te mengen, wordt daadwerkelijke interactie bevorderd. Mensen voelen zich veilig in een prettige leefomgeving, waar volop aantrekkelijk en toegankelijk groen en water beleefbaar zijn.

Uitgangspunten woningbouw

Het woningbouwprogramma voor DNK gaat uit van circa 4.500 woningen in een verscheidenheid aan woonmilieus. De grondeigenaren zorgen voor de ontwikkeling van deze woningen. De gemeente Ouder-Amstel ziet erop toe dat het programma binnen de gestelde kaders ontwikkeld wordt. De Nieuwe Kern wordt een complete woonwijk, die aantrekkelijk wordt voor uiteenlopende groepen bewoners. Een verscheidenheid aan woningen en collectieve woonvormen voldoen aan een steeds veranderende vraag. Het woningaanbod wordt niet alleen gebouwd voor enkele groepen bewoners die op dit moment de meeste moeite hebben om een passende woning te vinden.

Karakter leefgebieden

De Nieuwe Kern wordt een aantrekkelijke wijk waar starters, gezinnen, jongeren én ouderen zich thuis kunnen voelen en elkaar kunnen ontmoeten. De diversiteit van de omgeving vertaalt zich in verschillende leefgebieden met elk hun eigen karakter waarbij de verbinding tussen de leefgebieden op sociaal, economisch en fysiek niveau goed is. Het totale gebied moet een sterke ruimtelijke samenhang en structuur hebben en ogen als één wijk. De positie van de Holterbergweg is hierin belangrijk. Juist op deze locatie moet worden gezorgd voor deze ruimtelijk en functionele verbinding en samenhang. Het gebied rondom het Station Duivendrecht, dat aan de noordkant aan het Amstel Business Park grenst, zal richting de Holterbergweg aansluiting vinden op het nieuwe dynamische karakter. Dit betekent een concentratie van bebouwing met een diversiteit aan commerciële voorzieningen en (in de toekomst mogelijk) wonen.

Bouwhoogte

Om een gevarieerde wijk te creëren worden op blokniveau verschillende bouwhoogtes gemengd. Voor het woonklimaat in de DNK betekent dit middelhoogbouw 5 tot 10 lagen en laagbouw van 3 of 4 lagen. Er zijn  accenten die hoger gaan, waarbij de hoogte nader te bepalen is in relatie tot de directe omgeving (indicatie tussen 40 en 80 meter). Hogere middelhoogbouw is te gebruiken als markering van stedenbouwkundig belangrijke routes en punten. Hoogbouw zal ingezet worden om stedenbouwkundig op een verantwoorde manier te ontwikkelen nabij het spoor en de Arena (waar hoogte wenselijk is naast deze grootschalige structuren).

Een afname van de stedelijkheid, dus in bouwhoogtes maar met name dichtheden vanaf het oosten (stationsgebied) naar het westen (buitengebied) is gewenst, waarbij er visueel verbinding en overgang wordt gecreëerd naar het buitengebied. De Nieuwe Kern krijgt daarmee als geheel een stedelijk karakter, waarbij het westen ook suburbane delen kent. Alle leefgebieden sluiten aan en zijn verweven met grote openbaar toegankelijke groengebieden die het samenleven en verblijven in dit nieuwe stuk stedelijk gebied faciliteren. Enkele hoogte-accenten kunnen de samenhang van het totale plangebied verder versterken.

Verdeling sociaal - vrije sector

De verdeling sociale huur 30% en vrije sector 70% voor De Nieuwe Kern als geheel staat vast en volgt de uitgangspunten van de woonvisie van OuderAmstel. Hiermee wordt geborgd dat ook binnen de gemeentegrenzen van Ouder-Amstel de sociale sector in de beleidsmatig gewenste verhouding aanwezig is.

Gemengd woningaanbod

Binnen de Metropoolregio Amsterdam is sprake van een actuele regionale behoefte in alle segmenten, woonmilieus en prijscategorieën. Binnen De Nieuwe Kern zal daarom een diversiteit in prijscategorieën en woningtypen gerealiseerd worden, waarbij een gemiddelde woninggrootte van 100m2 bvo het uitgangspunt is.

Kijkend naar zowel de vraag vanuit de regio als de directe aangrenzende gebieden zou een gemengd woningaanbod passend zijn, waarbij de gemiddelde woningwaarde van het totale plangebied in het (hoge) middensegment uitkomt. Zo is het gebied complementair aan aangrenzende gebieden zoals Bijlmermeer en Holendrecht, die een grote voorraad sociale huur kennen en speelt het in op de woningbehoefte vanuit de regio. Daarnaast worden er met de toevoeging van meer middenprogramma kansen gecreëerd voor de bestaande doelgroepen uit Ouder-Amstel en omliggende wijken (groter wonen, buitenruimte, groen).

De Nieuwe Kern is een geschikte locatie om ruimere woningen realiseren, met in de leefomgeving meer groen, buitenruimte en kwaliteit.

Zorgvoorzieningen

De overheid werkt aan zelfredzaamheid. Ouder-Amstel ambieert voor DNK een gezondheidscentrum, met een breed aanbod van zorgverleners. Binnen de zorg is de gemeente alleen primair verantwoordelijk voor de huisvesting van een consultatiebureau, vanuit de Wet op de Publieke gezondheidszorg. De zogenaamde eerste lijn gezondheidszorg is zelf verantwoordelijk voor haar huisvesting, o.a. huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, tandartsen.

De gemeente is gebaat bij efficiënte huisvesting van welzijn- en zorgpartijen, ondersteunt waar mogelijk in het ontwikkelproces en ziet erop toe dat deze partijen voldoende ruimte krijgen binnen De Nieuwe Kern.

Onderwijs

Primair onderwijs (basisscholen)

Voor De Nieuwe Kern zijn de referentienormen van Amsterdam voor maatschappelijke voorzieningen uitgangspunt. In de rapportage 'Naar een complete stad: ruimte voor voorzieningen in Zuidoost, DNK en ABPZ'  zijn de referentienormen vertaald naar de benodigde voorzieningen voor DNK. Hierin wordt uitgegaan van 3 Alles-in-één-basisscholen met een gemiddelde omvang 3.800 m² bvo, wat uitkomt op totaal 11.400 m² bvo aan primair onderwijs. De ruimte is schaars. Zodoende is een uitgangspunt dat de nieuwe basisscholen minimaal 2 bouwlagen hebben en dat gekeken wordt hoe de benodigde buitenruimte efficiënt gebruikt kan worden. De doelstelling hierbij is slim en waar mogelijk dubbel ruimtegebruik. Dit geldt zowel voor parkeerruimte als voor de speelruimte.

Voortgezet onderwijs

Met de ontwikkeling van DNK kan er eventueel ook middelbaar onderwijs (vmbo, havo en/of vwo) worden gerealiseerd. Op basis van de referentienormen en de ontwikkelingen in de omgeving (Ouder-Amstel en Zuidoosflank Amsterdam) ontstaat er behoefte aan twee nieuwe scholen voor voortgezet onderwijs. In overleg met de regio moet bekeken worden waar deze scholen het beste een plek kunnen krijgen. Voor De Nieuwe Kern ligt een combinatie met sport voor de hand. Of realisatie van voortgezet onderwijs als bovenwijkse voorziening mogelijk is, is nog onzeker. In de ruimtereservering wordt geadviseerd hier wel rekening mee te houden, op basis van een ruimtebeslag van ca. 7.000 tot 7.500 m² bvo (per vestiging).

Als zoekgebieden voor een middelbare school zijn aangewezen:

 • gebied nabij station Strandvliet/ArenA/SMH.
 • gebied nabij station Duivendrecht.
 • De locatie van het huidige P2-parkeerterrein.
Sportvoorzieningen

Er is een groei van het aantal sporters in de openbare ruimte, een opkomst van stedelijke georiënteerde ‘urban’ sporten (o.a. parcours, freerunning, calisthenics, bootcamp) en wachtlijsten bij veel sportverenigingen. Het beoogde programma voor sportvoorzieningen binnen en buiten komt hieraan tegemoet. De gemeente wil voldoende en passende sportvoorzieningen bieden voor alle (toekomstige) inwoners:

De gemeente stelt in het de beleidsnota Mee(r)doen met Sport dat sportvoorzieningen in De Nieuwe Kern gewenst en noodzakelijk zijn. Daarnaast is het belangrijk dat de toekomstige inwoners voldoende mogelijkheden krijgen om dicht bij huis te sporten. In deze nota staan al behoeftes vermeld voor 2,5 extra kunstgras voetbalvelden, een eventuele locatie voor een tennisverenging (mits regionaal afgestemd) en een sporthal en -zaal voor binnensporten zoals hand- en volleybalverenigingen. Naast buitensporten moet er ook gedacht worden aan fitnesscentra.

In de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken om een deel van de  sportvoorzieningen te realiseren op het dak van de Smart Mobility Hub (SMH). Dit wordt momenteel onderzocht en uitgewerkt door gemeente Amsterdam. Ook is het wenselijk om te kijken naar slimme combinaties van sportvoorzieningen en scholen, zodat een sporthal bijvoorbeeld ook voor gymlessen gebruikt kan worden. Voorwaarde is dan wel om goede langzaam verkeerverbindingen te realiseren.

Voor openbare sport wordt volgens het overkoepelende model dat met buurgemeente Amsterdam is benut gerekend met 1m² per woning. Totaal komt dit voor DNK uit op circa 4.500 m² voor openbare sportvoorzieningen, zoals fitness, squash, crossfit, klimwand e.d.

Welzijn en ontmoeten

Een voorziening voor jongeren, een huis van de wijk of een dagbestedingslocatie zijn welzijnsvoorzieningen voor een wijk met een omvang van DNK. Dit soort voorzieningen kunnen per plek verschillend worden ingevuld (bijvoorbeeld als locatie voor huiswerkbegeleiding, maatschappelijk werk, wijkzorg, samen koken/eten of buurtwerkplaats). Een belangrijke voorwaarde voor succes van een ontmoetingsruimte is nabijheid en laagdrempeligheid.

Kunst en Cultuur

Kunst en cultuur dragen bij aan de leefbaarheid en identiteit van de wijk. Op basis van de uitgangspunten van de 'verordening percentageregeling kunst en cultuur 2010' is te verwachten dat er geld beschikbaar kan komen voor kunst en cultuur in DNK, doordat de gemeente in ieder geval basisscholen zal moeten realiseren en hierop de percentageregeling van toepassing is.

Ook voor kunst en cultuur wordt in DNK ruimte gereserveerd. Het is zinvol om een culturele en maatschappelijke ontmoetingsruimtes te combineren met elkaar en met commerciële voorzieningen (b.v. horeca) voor de aantrekkingskracht en verblijfswaarde.


  Economische vitaliteit

  Met een divers programma van commerciële en niet-commerciële functies op verschillende plekken komt DNK tot leven. Uitgangspunt is een levendige kern met passende voorzieningen op wijkniveau. Zo biedt het leefgebied van de toekomst de bewoners onderwijs, zorg, welzijn, cultuur, sport, horeca en winkels voor dagelijkse boodschappen. In multifunctionele accommodaties kunnen bewoners terecht voor meerdere diensten, wat efficiënt en effectief is in ruimtegebruik, beheer en sociale cohesie. Het uitgangspunt is dat iedereen de benodigde voorzieningen binnen op loop- en fietsafstand tot zijn beschikking heeft.

   Met name rond station Duivendrecht en in relatie tot de ArenA biedt De Nieuwe Kern ruimte voor (inter)nationale bedrijvigheid, cultuur, leisure en/of hotels/short stay. De bereikbaarheid is uitstekend, ook internationaal gezien nabij Schiphol. Met de groeiende metropoolregio en ambitie van Amsterdam om bezoekers te spreiden, liggen hier kansen voor ontwikkeling. Zonder de menselijke maat te verliezen biedt DNK voorzieningen op verschillende schaalniveaus en levendigheid in de ochtend tot avond.

  Kantoren en bedrijven

  Uit het door de gemeente Ouder-Amstel vastgestelde behoefte-onderzoek voor kantoren en bedrijven is voor De Nieuwe Kern als geheel de behoefte geraamd tussen 60.000 m² - 110.000 m² bvo, met een verdeling naar omgeving station Duivendrecht (circa 40.000 tot 70.000 m² bvo) en omgeving ArenAPoort (20.000 tot 40.000 m² bvo). Ouder-Amstel en Amsterdam zijn overeengekomen om het kantoorprogramma in DNK te vergroten door 65.000 m2 van het Amsterdamse quotum bij station Duivendrecht te realiseren. Dit komt bij de 15.000 m2 vanuit de transformatiemeters van Amsterdam die extra worden gerealiseerd bij de SMH. Het kantoor-programma in DNK gaat hiermee van 110.000 m2 naar 192.000 m2. Onderdeel van deze afspraak is dat het hoteloppervlak naar beneden wordt bijgesteld naar 40.000 m2.  In groter verband betreft dit een verschuiving van kantooroppervlak, er worden met deze afspraak dus geen extra m2 kantoren toegevoegd binnen deze regio.

  Leisure, hotels & short stay

  In de door de gemeente Ouder-Amstel vastgestelde hotel & leisure visie is voor DNK circa 60.000 tot 70.000 m² bvo voor hotels geraamd en 25.000 m² bvo voor leisurefuncties. In de onder het kopje ‘kantoren en bedrijven’ beschreven afspraak met Amsterdam inzake de verschuiving van kantooroppervlak van Amsterdam naar De Nieuwe Kern, is ook overeengekomen dat er 40.000 m2 hoteloppervlak (inclusief short-stay) gerealiseerd zal worden bij station Duivendrecht. Deze functie is hier noodzakelijk om het gewenste gemengde en levendige milieu te realiseren bij station Duivendrecht. Wonen is hier immers niet mogelijk i.v.m. luchtvaartgeluid (LIB 4).

  Detailhandel voor dagelijkse boodschappen

  Voor detailhandel in DNK is marktruimte berekend tussen 2.600 en 2.900 m² bvo in de dagelijkse artikelensector. Dit betreft in ieder geval een of meerdere supermarkten, aangevuld met vers aanbod en persoonlijke verzorging. Daarnaast kan gedacht worden aan kleinschalig niet-dagelijks winkelaanbod,
  vooral gemakswinkels. De locatie hangt af van het uiteindelijk aantal en type woningen, waarbij rekening gehouden dient te worden met mindervaliden.

  Restaurants en cafés in de buurt

  Voor horeca in DNK is ruimte berekend tussen 1.800 tot 2.300 m² bvo voor restaurants en cafés. Concentratiegebieden voor horeca zijn bij station Duivendrecht en bij de sportzone bij de ArenA. Daarbij is in het leefgebied de buurtfunctie van horeca van doorslaggevend belang. Consumenten willen beleving met meerdere functies. Gemeente Ouder-Amstel maakt mengvormen van detailhandel en horeca (blurring) mogelijk, mits passend binnen het alcoholontmoedigingsbeleid.


   Duurzaamheid & klimaatbestendigheid

   Voor het leefgebied van de toekomst is duurzaamheid een speerpunt. De Nieuwe Kern wordt klimaatbestendig, rain proof en geluidsadaptief. Het leefgebied wordt volgens de laatste richtlijnen gasloos met kansen voor energietransitie, warmte-/ koude-opslag en gebruik van restwarmte van datacentra in de omgeving. De ambitie is dat DNK meer energie gaat produceren dan bewoners en ondernemers consumeren. Het samenspel met de omgeving speelt bij energie een belangrijke rol.

   Om het wensbeeld te verwezenlijken en ‘droge voeten’ te houden in De Nieuwe Kern is ophoging van een deel van het plangebied nodig. Deze ingreep kent onvermijdelijk een periode van transitie, waarbij bestaande vegetatie en ecologie deels wordt aangetast. Voor de toekomstbestendigheid van DNK moet hier rekening mee gehouden worden. Met de realisatie van DNK doen zich nieuwe ecologische kansen voor: de aanleg van een grote nieuwe centrale groenzone, ecologische verbindingen ook met de Amstelscheg, een nieuwe waterkering naast sportcomplex de Toekomst van Ajax, een groene dijk als geluidswal langs de snelweg en een groen gebied tussen de sporen bij metrostation Venserpolder.

   GPR-scoring

   Voor alle gebouwen gaat de gemeente werken met de zogenaamde GPRmethode. GPR meet duurzaamheid van woning- en utiliteitsbouw. GPR is in Nederland de meest gebruikte software die de duurzaamheid van gebouwen meetbaar en bespreekbaar maakt. Duurzaamheid wordt in GPR-software zichtbaar in vijf thema’s: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

   De vijf duurzaamheidsthema’s van de GPR-methodiek

   Per thema verschijnt bij toepassing van het programma een waardering op een schaal van 1 tot 10. Als ambitie voor DNK geldt dat per gebouw, ongeacht de functie, gemiddeld een ‘8’ moet worden gescoord. Hoe deze score wordt bereikt (score per elk van de 5 thema's) is vrij te bepalen aan de  ontwikkelaar.

   Meervoudig ruimtegebruik - de Smart Mobility Hub

   DNK gaat zuinig om met ruimte, onder meer door deze intensief te gebruiken. Meervoudig ruimtegebruik in tijd, functie en per verdieping levert ontwikkelaars, bouwers en andere initiatiefnemers pluspunten op bij de ontwikkeling en tenders. De Smart Mobility Hub bij de ArenA wordt een toonbeeld van meervoudig ruimtegebruik.

   De Smart Mobility Hub (SMH) wordt een multifunctioneel gebouw waarin plaats wordt geboden aan ca. 2.300 parkeervoorzieningen voor auto’s, bussen, kiss&ride en taxistandplaatsen, gecombineerd met sportvelden op het dak, een sporthal en kantoorfuncties. Door de ligging naast de Johan Cruijff Arena is het SMH ook zeer geschikt voor crewparkeren tijdens evenementen in de JC Arena. Met de ontwikkeling van de SMH wordt ingezet op dubbelgebruik van parkeerruimte, onder andere voor evenementen, kantoor, bezoekers voor DNK, park & ride (los van andere P&R in het gebied), in plaats van de eenzijdige en laaggebruikte parkeerterreinen in de huidige situatie.

   Hiermee wordt de SMH een multifunctioneel complex met een efficiënte mobiliteitsvoorziening als knooppunt (‘hub’). Het mobiliteitsprogramma wordt aangevuld met een vastgoedprogramma van ca 20.000 tot max 30.000 m2 bvo en een kleinschalig programma van commercieel en maatschappelijk vastgoed in de plint van het gebouw. Met deze aanvulling van vastgoed in het programma van het SMH, wordt het stedelijke karakter en de dynamiek in het gebied versterkt. Daarmee vormt de SMH een aantrekkelijke en levendige schakel tussen het ArenA-poort-gebied en De Nieuwe Kern.

   Circulair gebruik van grondstoffen

   Ten aanzien van circulariteit wordt nader onderzocht wat concrete en realistische maatregelen kunnen zijn voor DNK. Onderzoek moet de haalbaarheid uitwijzen van een open grondstoffenhub tijdens de bouwperiode, waarvoor tot die tijd ruimte wordt gereserveerd.

   Huishoudelijke grondstoffen- en afvalinzameling

   Het streven is dat bewoners, gebruikers en ondernemers 75% van hun ‘afval’ (eigenlijk vooral grondstoffen) aan de bron scheiden. Ouder-Amstel zamelt dan slechts 100 kg. restafval in per inwoner.

   Elektriciteit - gasloos- warmte / koude & netwerken

   Zoals aangegeven is het de ambitie dat DNK meer energie gaat produceren dan bewoners en gebruikers consumeren. Nader onderzoek wordt verricht naar de mogelijkheden voor één pakket voor warmte en koude. DNK wordt aardgasloos. Het plangebied stimuleert minder consumeren van energie en kent alleen energie-neutrale bebouwing. De gevels en daken worden optimaal ontworpen om (zonne)energie op te wekken. De woningen hebben een energieprestatiecoëfficiënt met als streven 0,15 of lager. Bedrijfsgebouwen moeten evenredig efficiënt omgaan met energie (b.v. BREAAM certificering). Daarbij geldt voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, dat de vergunningaanvragen vanaf 1 juli 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energie-neutrale gebouwen (BENG). Die vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD.

   Waterberging en waterlopen

   De primaire waterlopen en waterkeringen worden onderdeel van het stedenbouwkundig raamwerk en worden zo nodig verschoven om bij te dragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de woonwijken. De positie van de bestaande duikers in het gebied wordt in principe gehandhaafd, behalve waar zij niet goed zijn voor de nieuwe waterstructuur. Om het gebied goed te kunnen ontwateren wordt er een regelmatig patroon van waterlopen aangelegd.

   Watercompensatie

   Door de ontwikkeling van DNK neemt het verhard oppervlak toe en de bergingscapaciteit af. Voor DNK geldt dat 10 % van de toe te voegen verharding moet worden gecompenseerd in oppervlaktewater. Ook moet het huidige wateroppervlak in stand gehouden worden. Bij demping geldt 100% compensatieplicht. De water-compensatie moet in hetzelfde peilgebied plaatsvinden en in open verbinding staan met de rest van het watersysteem in hetzelfde peilgebied. De optie om waterberging met andere functies te combineren, zoals met sportvelden of daken, dient nadrukkelijk te worden bekeken.

   Water(overlast) en riolering

   De openbare ruimte dient sowieso te zijn ingericht om een korte heftige regenbui te verwerken zonder dat er overlast optreedt. Theoretisch gaat het om buien van 75 millimeter in één uur en 90 millimeter in twee uur. De ontwateringseis is minimaal 0,90 meter onder maaiveld.

   Peilgebieden en keringen

   Het plangebied van DNK strekt zich uit over verschillende polders. Door verplaatsing van de waterkering wordt het woon- en werkgebied in één peilvak ontwikkeld (polderpeil -2,7 NAP). Voor de watercompensatie dient dan ook binnen ditzelfde peilgebied het nieuwe oppervlaktewater te worden gerealiseerd. De kering tussen de Venserpolder en Polder de Toekomst vormt een onderdeel van de groenstructuur van de nieuwe wijk. Consequentie hiervan is dat het huidige opgaand groen bij ophoging dient te worden bewerkt. Waardevolle boomplanting/bomen wordt/worden idealiter herplaatst.

   Watersysteem en doorvoerroutes

   De doorvoerroute vanaf station Duivendrecht richting de verbinding bij de Holterbergweg kan verschillende vormen aannemen. Indien bij de uitwerking wordt besloten om doorvoerroutes te verplaatsen moet er rekening gehouden worden met een sluitend watersysteem.


    Aantrekkelijkheid & ruimtelijke kwaliteit

    De openbare ruimte speelt een cruciale rol in het logisch en aantrekkelijk verbinden van de verschillende deelgebieden en het aansluiten van de bestaande en nieuwe gebouwen bij de omgeving. Naast de integratie van duurzaamheid, nodigt de openbare ruimte uit tot bewegen, sport en spel, in lijn met de principes van ‘de bewegende stad’. Overal in de wijk voelen mensen zich welkom. Stedelijk groen krijgt een nieuwe invulling en draagt bij aan sociaal-maatschappelijke opgaves, zoals tegengaan van eenzaamheid tot sociale samenhang en ontmoeting stimuleren.

    Groen

    Groen is een van de kernwaarden van DNK en komt geïntegreerd terug in de wijk. Kernbegrippen hierbij zijn uitnodigend en toegankelijk groen, maar ook variatie, verrassing en interactie en biodiversiteit.

    Bij de verdere ontwikkeling worden partners uitgedaagd om ecologische meerwaarde te bieden in de planvorming. Van aanvullende maatregelen die de biodiversiteit stimuleren tot vormen van waterberging via vegetatiedaken, opvangconstructies onder wegen, wadi’s enz. De Tuinparken met hun ecologische kwaliteiten worden zoveel mogelijk behouden en worden toegankelijk/beleefbaar gemaakt en verbonden met de nieuw te realiseren groengebieden.

    Zo wordt de groenbeleving een samenspel tussen tuinders en bewoners, tussen gebouwen en groen, tussen bestaande structuren en nieuwe inzichten. Wanneer de volkstuinen een meer openbaar en uitnodigend karakter krijgen, met bijpassende nieuwe functies (b.v. urban farming, natuurspeeltuin) kunnen de in potentie aanwezige kwaliteiten een meerwaarde bieden voor de groenbeleving in de DNK.

    Om een verbinding te maken met de Amstelscheg is het de ambitie om over de A2 een fiets- en voetgangersbrug te realiseren. Naast de verbinding van DNK met Ouderkerk aan de Amstel wordt hiermee ook een verbinding gelegd met het groene en open karakter van de Amstelscheg. Een plek om te beleven, zonder dat de natuurlijke waarden worden aangetast.

    Waterbeleving

    Water vormt eveneens een belangrijke waarde in DNK. Doorstroming en opvang van water is belangrijk, zie ook duurzaamheid en klimaatbestendigheid. Daarnaast worden de kansen benut van de veelzijdigheid van het water om te spelen, te verkoelen, te wonen op het water, vissen, bevorderen van biodiversiteit enzovoorts.

    Volkstuinen

    Aan de noordwestzijde van het plangebied liggen de volkstuinen van Dijkzicht, Ons Lustoord, de Federatie en Nieuw Vredelust. De volkstuinen zijn verschillend in aard en omvang en zijn overwegend naar binnen gekeerd. Alle vier de tuinparken richten zich primair op tuinieren maar alle vier doen daarnaast inspanningen in het kader van het vergroten van de openbaarheid door middel van openbare activiteiten.

    De concept-structuurvisie wijkt af van de oorspronkelijke voornemens uit 2017. Toen was nog voorzien dat op middellange termijn het grootste deel van de volkstuinparken plaats zou moeten maken voor woningbouw. In de huidige visie wordt uitgegaan van compacter en hoger bouwen. Naast het stadspark maakt dat ook mogelijk dat in De Nieuwe Kern ruwweg evenveel volkstuinen terugkomen als in de huidige situatie.

    Twee derde van de bestaande tuinen kunnen blijven, alleen Nieuw Vredelust en een deel van Ons Lustoord moeten verhuizen. Ook worden de andere volkstuinparken in De Nieuwe Kern veel meer openbaar toegankelijk dan nu. Dit als onderdeel van het Amsterdams beleid voor volkstuinparken. Zo komt er een doorgaand openbaar fiets- en voetpad en publieke voorzieningen zoals een theehuis of een kinderboerderij. Ook daarvoor moeten enkele tuinen plaatsmaken. Het maken van plannen voor de herinrichting van de tuinen, het openbaarder maken van de volkstuinparken en het toevoegen van nieuwe functies doet grondeigenaar Amsterdam samen met de Bond van Volkstuinders en andere betrokkenen. 

    Het programmatische uitgangspunt is dat de volkstuinen merendeels blijven bestaan, waarbij een andere indeling zorgt voor meerwaarde en ruimte voor nieuwe functies als een kinderboerderij, speelplekken en/of horeca. Met nieuwe verbindingen en logische routes worden de tuinen op natuurlijke wijze aangesloten op De Nieuwe Kern. Hier liggen kansen om in te spelen op de trends en ontwikkelingen van collectieve moestuinen, moestuinen voor voedselbanken, daktuinen e.d.

    De veranderingen zijn ingrijpend, vooral voor tuinders die hun tuin moeten verhuizen en voor tuinders die moeten indikken. De gemeente Amsterdam, grondeigenaar van de volkstuinparken in DNK, wil hen tegemoet komen, bijvoorbeeld door financiële compensatie en/of door hen een andere tuin aan te bieden in het volkstuinengebied van De Nieuwe Kern. Door een nieuwe indeling kunnen alle tuinders die moeten verhuizen een plaats krijgen in het volkstuinengebied. Er komen nieuwe, kleinere tuinen bij, waardoor er in totaal ongeveer evenveel volkstuinen in De Nieuwe Kern blijven als nu. Iedereen die dat wil, kan dus blijven tuinieren. Ook krijgen de tuinders van Dijkzicht, Ons Lustoord en De Federatie bestaanszekerheid met een lang huurcontract.

    De volkstuinders worden nauw betrokken bij de Groene Denktank voor het gebied. Zij hebben immers specifieke kennis van de groene mogelijkheden die hier liggen.


     Bereikbaarheid & mobiliteit

     DNK vormt een schakelpunt met uitstekende verbindingen op alle niveaus. Van langzaam verkeer tot openbaar vervoer, autobereikbaarheid en evenementenverkeer. De uitdagingen die deze verkeerstromen met zich meebrengen worden integraal en smart uitgewerkt.

     DNK kent een duurzaam en integraal mobiliteitsconcept, dat voorrang geeft aan langzaam (lopen, fietsen) en duurzaam verkeer. Wijkvoorzieningen komen dichtbij langzaam-verkeer verbindingen. De langzaam-verkeer routes in DNK zijn zoveel mogelijk onderdeel van een regionale route. Zo verbetert ook de onderlinge bereikbaarheid tussen Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel, met onder meer een verbinding door de Amstelscheg. Het langzaam-verkeernetwerk verbindt daarbij DNK met de ArenAPoort, Zuidoost en via het Amstelkwartier de Amsterdamse binnenstad. De langzaam-verkeer verbindingen met de OV-knooppunten zijn veilig, aantrekkelijk en optimaal tegebruiken voor duurzame mobiliteit.

     Fiets / voetgangersverbindingen

     Eén belangrijke nieuwe langzaam-verkeersroute is de route van Duivendrecht via DNK naar Ouderkerk aan de Amstel. Binnen deze route bestaan nu twee grote barrières. 1) Station Duivendrecht: hier komt een nieuwe fiets/voetgangersverbinding onder het spoor door. 2) De A2: De verbinding over de A2 wordt een brug, in het verlengde van de zuidelijk gelegen wijkontsluitingsweg c.q. fietsroute.


     Bezoekers van de ArenA maken vooral gebruik van station Bijlmer ArenA. Daarnaast lopen bezoekers naar en van station Duivendrecht, vooral voor de treinverbinding oost-west. Het is belangrijk om deze loop- en fietsroute zo te positioneren en in te richten dat de bewoners van de woonwijk er geen last van hebben én dat de routes aantrekkelijk zijn voor de gebruikers. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat er een uitgebreid netwerk van langzaam verkeersverbindingen komt, zowel oost-west als noord-zuid en dan ook aan beide kanten van de Holterbergweg.

     Autobereikbaarheid

     De Holterbergweg krijgt op een drietal punten in DNK een kruising voor het autoverkeer de woongebieden in. Een parallelweg langs de Holterbergweg is onwenselijk. Indien er langs de Holterbergweg functies gerealiseerd worden waarbij autobereikbaarheid van belang is, moet dat op een andere wijze opgelost worden. Via de Holterbergweg en de Burgemeester Stramanweg is de A2 goed te bereiken.

     Scheiding evenementen- en bestemmingsverkeer

     Uitgangspunt is de scheiding tussen evenementen- en bestemmingsverkeer binnen de DNK. Daarvoor worden twee nieuwe wijkontsluitingen voorgesteld die op de Holterbergweg aantakken. Eén aansluiting ligt aan de noordkant, dicht bij de spoortaluds, de andere bij De Passage - Borchlandweg. Daarbij wordt er vanuit de wijken op de verlengde Joan Muyskenweg / Stationsstraat aangesloten via de Buitensingel en Station Duivendrecht. Dit geeft een tweezijdige ontsluiting, waardoor De Nieuwe Kern tijdens evenementen vanuit het noorden ontsloten kan worden.

     Openbaar Vervoer (OV)

     Het gebied heeft een zeer goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer:

     Trein : Treinstations Duivendrecht en Station Amsterdam Bijlmer ArenA bieden een intercityverbinding zowel in noord-zuid als in oost-west richting. Schiphol en Utrecht zijn met de trein binnen 20 minuten te bereiken. Op een gemiddelde werkdag in 2016 heeft station Duivendrecht circa 14.500 in- en uitstappers en er zit een lichte groei in dit aantal. Op station Duivendrecht is de oost – west verbinding het sterkst en zal groeien, ook door de groei van station Zuid. De noord-zuid verbinding heeft minder potentie met de nabijheid van station Bijlmer ArenA. Station Duivendrecht heeft ondanks de verwachte groei geen vervoerskundige uitbreiding nodig vanwege de overmaat. De stallingscapaciteit behoeft wel uitbreiding.

     Metro : Naast metrostation Duivendrecht grenst het metrostation Strandvliet aan het plangebied, evenals Station Bijlmer ArenA. Met de metro is Amsterdam en omgeving goed bereikbaar.

     Bus : Per bus is in de huidige situatie alleen het gebied rondom station Duivendrecht ontsloten. Het overige gebied dient een betere aansluiting te krijgen. Wanneer het gebied wordt ontwikkeld is de uitbreiding van het bus-netwerk een doelstelling, om een optimale bereikbaarheid met het OV te realiseren.

     Parkeren

     Auto-parkeren algemeen
     Het parkeren van auto’s is ondergeschikt aan andere functies. Hoe dichter een woon- en werkgebied bij een openbaar vervoerknooppunt ligt, hoe meer dit principe geldt. De eigen parkeerbehoefte voor DNK moet opgelost wordenbinnen DNK. Bewoners en werknemers in DNK krijgen geen ontheffing/parkeervergunning om elders te parkeren. Voor bewoners komen er vooral gebouwde oplossingen. Ook voor maatschappelijke / recreatieve functies, waaronder sportparken en volkstuinparken, gelden restrictieve normen vanwege
     de uitstekende bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Uitgangspunt voor de parkeernormen is de parkeernota van Ouder-Amstel, maar onderstaand zijn een aantal belangrijke uitgangspunten nader toegelicht.

     Evenementen parkeren
     De ArenAPoort is een uitgaansgebied met grootschalige detailhandel, sporten entertainment. Bezoekers komen tegelijk op één avond met tienduizenden auto’s en het openbaar vervoer. Dit geldt in extreme mate tijdens ‘triples’. Uitgangspunt voor de verkeersstructuur is scheiden van bestemmingsen evenementenverkeer. De parkeervoorziening in de SMH is bereikbaar via de Passage. Het huidige terrein voor de risicobussen (ten noorden van de ArenA) blijft op dezelfde plek. De voorkeur voor ontsluiting van de risicobussen gaat achter de ArenA langs naar de Burgemeester Stramanweg.

     Blauwe zone of betaald parkeren
     Ouder-Amstel wil voorkomen dat evenementenparkeerders de bewoners en werknemers hinderen. Daarom komt in DNK een blauwe zone of betaald parkeren. Bij stations Duivendrecht en Bijlmer ArenA is de bereikbaarheid per OV zodanig goed dat het parkeren zeer beperkt is. Op grotere afstand van de stations is meer behoefte aan parkeren. Zodoende geldt voor DNK een gedifferentieerde normering. De scheiding ligt op de Holterbergweg.

     Parkeren kantoorlocaties

     DNK voorziet in twee kantoorconcentratiegebieden, gelegen direct bij de NS station Duivendrecht en metrostation Strandviet. De toekomstige kantoren zijn uitstekend met het OV bereikbaar, zodat de parkeernorm laag kan zijn. Als de parkeerplaatsen alleen voor het kantoor zelf zijn bedoeld, geldt een norm van maximaal 1 parkeerplaats per 250 m2 bvo.

     Gecombineerd parkeren
     Om het OV-gebruik te stimuleren is er bij de stations behoefte aan Park & Ride (P&R) voorzieningen. Ook is er behoefte aan parkeren voor evenementen. Deze parkeerbehoefte is te combineren met parkeren voor de kantoren. Indien sprake is van gecombineerd parkeren, geldt dat de capaciteit van debetreffende parkeeroplossing afgestemd wordt op de omvang van het medegebruik. Hierbij is er geen vaste normering, maar wordt per initiatief maatwerk vastgesteld.

     Parkeernormen voor woningbouw

     Voor woningen zijn de parkeernormen gemiddelden, omdat de normen per woningtype zullen verschillen. Ten oosten van de Holterbergweg komt maximaal 0,5 parkeerplaats per woning. Ten westen van de Holterbergweg is het minimum 0,5 en maximaal 1,5 parkeerplaats per woning. Deze normering is inclusief het bezoekersparkeren. Eén parkeerplaats voor een deelauto vervangt 4 reguliere parkeerplaatsen.

     Oplaadmogelijkheden elektrische voertuigen

     Voor laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen op eigen terrein van bewoners en ondernemers moet de hoofdinfrastructuur aanwezig zijn. Ook in de openbare ruimte zullen mogelijkheden voor opladen van elektrische voertuigen hebben. Deze infrastructuur wordt bij voorkeur geplaatst op strategische zichtlocaties in de nabijheid van woningen / bedrijven van potentiele gebruikers. De voorkeur gaat uit naar centrale, goed bereikbare plekken in de wijken, zoals langs wijkontsluitingswegen of doorgaande wegen. Hiermee wordt voorkomen dat er grote verkeersstromen ontstaan binnen woonwijken wanneer elektrisch vervoer zijn vlucht neemt.

     Fietsparkeren

     Aan de noordwestzijde van het plangebied liggen de volkstuinen van Dijkzicht, Ons Lustoord, de Federatie en Nieuw Vredelust. De volkstuinen zijn verschillend in aard en omvang en zijn overwegend naar binnen gekeerd. Alle vier de tuinparken richten zich primair op tuinieren maar alle vier doen daarnaast inspanningen in het kader van het vergroten van de openbaarheid door middel van openbare activiteiten.

     De groenbeleving wordt een samenspel tussen tuinders en bewoners, tussen gebouwen en groen, tussen bestaande structuren en nieuwe inzichten. Wanneer de volkstuinen een meer openbaar en uitnodigend karakter krijgen, kunnen de in potentie aanwezige kwaliteiten een meerwaarde bieden voor de groenbeleving in de DNK.

     Het programmatische uitgangspunt is dat de volkstuinen merendeels blijven bestaan, waarbij een andere indeling zorgt voor meerwaarde en ruimte voor nieuwe functies als een kinderboerderij, speelplekken en/of horeca. Met nieuwe verbindingen en logische routes worden de tuinen op natuurlijke wijze aangesloten op De Nieuwe Kern. Hier liggen kansen om in te spelen op de trends en ontwikkelingen van collectieve moestuinen, moestuinen voor voedselbanken, daktuinen e.d.

     De concept-structuurvisie wijkt af van de oorspronkelijke voornemens uit 2017. Toen was nog voorzien dat op middellange termijn het grootste deel van de volkstuinparken plaats zou moeten maken voor woningbouw. In de huidige visie wordt uitgegaan van compacter en hoger bouwen. Naast het stadspark maakt dat ook mogelijk dat in De Nieuwe Kern ruwweg evenveel volkstuinen terugkomen als in de huidige situatie.

     De volkstuinders worden nauw betrokken bij de Groene Denktank voor het gebied. Zij hebben immers specifieke kennis van de groene mogelijkheden die hier liggen.


      Smart Mobility Hub

      Multifunctioneel cluster

      Op de huidige plek van sportpark Strandvliet ontwikkelt de gemeente Amsterdam een multifunctionele parkeervoorziening; de Smart Mobility Hub (SMH). Op deze plek wordt parkeerruimte dubbel gebruikt. Dat wil zeggen, dezelfde parkeerplek wordt dan ingezet voor bijvoorbeeld evenementen, kantoor, bezoekers van De Nieuwe Kern én ‘kiss&ride’. Hierdoor zijn grote parkeervelden in het gebied niet meer nodig. Deze terreinen komen dan beschikbaar voor nieuwe woningen en andere ontwikkelingen in De Nieuwe Kern. In de SMH komen verschillende functies samen. Het wordt een multifunctioneel cluster dat dat parkeren combineert met faciliteiten voor binnen- en buitensport, kantoren en ondersteunende voorzieningen. Op de begane grond komen maatschappelijke voorzieningen, detailhandel, dienstverlening en horeca. Daarmee wordt het een aantrekkelijk en levendig gebied. Het gebouw wordt vanuit zowel De Nieuw Kern en Duivendrecht als ArenAPoort en Amsterdam Zuidoost goed toegankelijk. Daardoor kunnen inwoners uit deze gebieden gebruik maken van de verschillende functies in en om de SMH, waaronder een beweegvriendelijke ruimte en het ‘rooftop sports park’.

      Sporten op het dak

      Het ‘rooftop sports park’ wordt circa 40.000 vierkante meter groot. Het biedt ruimte voor de huidige voetbalvelden van Sportpark Strandvliet, maar ook voor allerlei andere vormen van sporten, spelen en bewegen. Van skaten en 3x3 basketbal tot een pumptrack, een soort heuvelachtig parcours om te stunten met je BMX, longboard of skates. Met een beweegtuin waar sporters kunnen springen, dansen, rennen en freerunning. Speciale aandacht is er voor de trap aan de buitenkant van de SMH, die het dak met de openbare ruimte verbindt. De trap kan eventueel gecombineerd worden met interessante sportactiviteiten, recreatie, rustmogelijkheden en bijvoorbeeld een glijbaan.

      Oplevering

      Als alles volgens planning verloopt, worden zowel de SMH als het daarop gelegen ‘rooftop sports park’ eind 2024 opgeleverd.

      Tijdspad

      • Concept structuurvisie en concept stedenbouwkundige visie 2020

      • Bestemmingsplan SMH mrt 2021

      • Bouwrijp maken (gefaseerd) vanaf sept 2021

      • Uitwerking ontwerp 2e helft 2022

      • Start bouw begin 2023

      • Oplevering & ingebruikname medio/eind 2024


      Beeldkwaliteitsplan Smart Mobility Hub

      Schematische kaders

      De gemeenteraad heeft 25 maart het bestemmingplan voor de Smart Mobilty Hub (SMH) vastgesteld. Omdat een bestemmingsplan niet ingaat op de ruimtelijke kwaliteit, maar slechts de harde ruimtelijke kaders vastlegt, is er aanvullend behoefte aan een beeldkwaliteitsplan, dat naast het bestemmingsplan als toetsingskader dient bij het verlenen van omgevingsvergunningen. Het beeldkwaliteitsplan SMH legt de ruimtelijk-kwalitatieve kaders vast voor zowel de bebouwing als de openbare ruimte rondom de SMH.

      Wat feiten op een rij

      • Maximaal 2.400 parkeerplaatsen
      • Twee sporthallen
      • Sportdak van circa 40.000 vierkante meter
      • 20.000 tot 30.000 vierkante meter kantoorruimte
      • Commerciële activiteiten en maatschappelijke voorzieningen op de begane grond
      • Levendige schakel tussen ArenAPoort en De Nieuwe Kern

      Denk mee over de Smart Mobility Hub

      Omdat de SMH een beeldbepalend gebouw in de omgeving wordt, vinden wij het belangrijk de kwaliteitskaders waar mogelijk samen met u vorm te geven en uit te werken in het beeldkwaliteitsplan. Wij nodigden u dan ook graag uit om het beeldkwaliteitsplan te bekijken en hierover mee te denken. Tot 2 juni was er een online enquête waarin u op diverse thema’s uw voorkeuren kunt uitspreken. Daarnaast vond maandag 31 mei een werksessie rondom het beeldkwaliteitsplan plaats. De resultaten van de enquête en inspiratiesessie worden begin juli gepresenteerd in een online bijeenkomst.

      Bekijk de video met uitleg over het beeldkwaliteitsplan SMH en de participatie hierover.

      Download hier het beeldkwaliteitsplan
      Smart Mobility Hub.

      Enquête Smart Mobility Hub

      Omdat de SMH een beeldbepalend gebouw in de omgeving wordt, vinden wij het belangrijk de kwaliteitskaders waar mogelijk samen met u vorm te geven en uit te werken in het beeldkwaliteitsplan. Wij nodigen u dan ook uit deel te nemen aan een online enquête, waarin u op diverse thema’s uw voorkeuren kunt uitspreken.

      Vragen of reageren?


      Ontwerp-structuurvisie

      Het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel heeft dinsdag 18 mei 2021 zowel de ontwerp-structuurvisie voor De Nieuwe Kern als het Milieu Effect Rapport (MER) vrijgegeven. Beide documenten liggen tot en met donderdag 8 juli digitaal ter inzage.

      Wilt u de ontwerp-structuurvisie en/of het Milieu Effect Rapport liever op papier inzien, dan kan dat op afspraak op het gemeentehuis van Ouder-Amstel.
      U kunt hiervoor contact opnemen met Sophie Vilé (e: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | t: 020 496 2121).

      Zienswijzen indienen
      Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder een zienswijze indienen. Dit kan onder vermelding van zaaknummer 2020-016739 en met als onderwerp ‘inspraakreactie Ontwerp-Structuurvisie DNK’ via:

      • e-mail (bij voorkeur) naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  en/of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
      • post (eventueel) aan het College van burgemeester en wethouders Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel.

      Wat is een structuurvisie?
      De structuurvisie geeft de ruimtelijke- en beleidsmatige kaders aan, zodat er goede samenhang en afstemming is bij het ontwikkelen van de verschillende deelgebieden en projecten binnen De Nieuwe Kern.  Daarnaast worden in de structuurvisie ook de hoofdkeuzes en onderbouwing van het programma beschreven. De structuurvisie wordt daarmee het kader voor de stedenbouwkundige (deel)plannen, bestemmingsplannen en procedures die betrekking hebben op ruimtelijke ontwikkeling.

      Wat ging vooraf?
      De ontwerp-structuurvisie kwam met veel participatie van betrokkenen en geïnteresseerden tot stand. De input die zij vorig jaar in het uitgebreide participatietraject op de concept-structuurvisie gaven, zijn waar mogelijk zoveel mogelijk verwerkt in de ontwerp-structuurvisie. Zo kwam in het traject onder meer naar voren dat er grote behoefte is aan betaalbare woningen voor jongeren en starters. En dat er sprake moet zijn van een goede mix in soorten woningen en dat de aansluiting naar de omgeving zowel qua bereikbaar als sfeer goed moet zijn. Bovendien werd extra aandacht gevraagd voor goede, veilige fietspaden en wilden de participanten in de structuurvisie focus op duurzaamheid en veel groen. Het participatietraject maakte daarnaast duidelijk dat er een groot draagvlak is voor ontwikkeling van De Nieuwe Kern.

      Wat is een Milieu Effect Rapport?
      Op basis van de concept-structuurvisie is ook een Milieu Effect Rapport (MER) opgesteld. In dit  rapport staat omschreven of en zo ja, welke milieueffecten bepaalde ontwikkelingen in De Nieuwe Kern hebben. En welke maatregelen er genomen kunnen worden om de eventuele impact op het milieu te beperken. Het rapport toont aan dat er vanuit milieuoogpunt geen onoverkomelijke bezwaren zijn tegen de voorgenomen ontwikkelingen in De Nieuwe Kern. In de ontwerp-structuurvisie zijn de aanvullingen, aandachtspunten en te nemen maatregelen uit het MER verwerkt. 

      Van ontwerp- naar definitieve structuurvisie
      Na afloop van de terinzagelegging, worden de binnengekomen zienswijzen verzameld, beantwoord en waar mogelijk verwerkt in de structuurvisie. Het advies van de Commissie m.e.r. wordt ook verwerkt. De definitieve structuurvisie met definitieve MER zal na akkoord van het college ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad, naar huidige verwachting in oktober 2021.


      Concept-structuurvisie

      De concept Structuurvisie De Nieuwe Kern geeft de kaders weer voor verdere ontwikkeling van dit unieke gebied in de gemeente Ouder-Amstel. Passend binnen het vigerende beleid is een gedragen ambitie en visie uitgewerkt met een onderbouwing voor het programma.

      Bekijk hier de concept structuurvisie. In 2020 heeft hierop onder begeleiding van Tertium participatie plaats gehad op basis van raadpleging. De resultaten hiervan zijn op 16 september 2020 via een online conferentie georganiseerd door Pakhuis de Zwijger gedeeld.


      Concept-stedenbouwkundige visie

      De grondeigenaren ontwikkelen het gebied voor eigen rekening en risico. Het gerenommeerde bureau West8 heeft hiervoor namens de grondeigenaren een concept stedenbouwkundige visie opgesteld. De stedenbouwkundige visie geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkeling van De Nieuwe Kern.

      Parallel aan het opstellen van de concept structuurvisie door de gemeente Ouder-Amstel, hebben de grondeigenaren gewerkt aan een concept stedenbouwkundige visie. Op deze manier kon al tijdens het opstellen van de concept structuurvisie beoordeeld worden of de kaders die door de gemeente Ouder-Amstel worden vastgelegd in de structuurvisie leiden tot een  uitvoerbaar plan.

      Klik hier voor de volledige concept stedenbouwkundige visie 

      Landschapsarchitect Adriaan Geuze van West 8 vertelt over de concept-stedenbouwkundige visie van De Nieuwe Kern.


      Milieueffectrapportage

      Een ontwikkeling als De Nieuwe Kern vraagt ook om het inzichtelijk maken van de effecten op het milieu. Dat gebeurt door middel van een milieueffectrapportage (hierna: m.e.r.). Hierin komen zaken als luchtkwaliteit, stikstof, geluid, archeologie, ecologie, klimaatbestendigheid en externe veiligheid aan bod.

      Voor het onderzoek voor de m.e.r. wordt gestart, stellen we de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (hierna: NRD) op. Hierin geven we aan wat exact onderzocht wordt, welke onderzoeken hiervoor worden gedaan en op welk detailniveau.

      De NRD ligt ter inzage van 17 september t/m 15 oktober. In die periode kunt u uw zienswijze indienen. Voor de duidelijkheid: het gaat hier om een zienswijze op de aanpak van het onderzoeken van de milieueffecten van de concept structuurvisie, dus niet om een zienswijze op de inhoud van de conceptstructuurvisie zelf.

      Stuur uw zienswijze digitaal naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of per post naar Burgemeester en Wethouders, Postbus 35 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel.

      De zienswijzen worden samen met het advies van de commissie m.e.r. beoordeeld. Vervolgens wordt in een zienswijzenota aangeven of en op welke wijze de definitieve NRD is aangepast naar aanleiding van de zienswijzen. Uiteindelijk wordt het milieueffectrapport gelijktijdig met de structuurvisie voor De Nieuwe Kern door de gemeenteraad vastgesteld en opnieuw ter inzage gelegd.

      Download hier de NRD

      Bestanden 'Milieueffectrapportage'


      Veelgestelde vragen

      De ontwikkeling van een nieuwe wijk als De Nieuwe Kern biedt kansen en kent ook uitdagingen.

      Kon u in de bovenstaande informatie geen antwoord vinden op uw vragen? Op onze FAQ pagina vindt u alle antwoorden op de meest gestelde vragen m.b.t.:

      • Nut en noodzaak van De Nieuwe Kern
      • De concept structuurvisie en participatie
      • De Smart Mobility Hub
      • Gevolgen voor de sportvoorzieningen

      • Gevolgen voor de volkstuinparken

       Staat uw vraag er niet tussen? Voor meer informatie en contactgegevens, kijk op de participatiewebsite van de gemeente Ouder-Amstel.


      Nieuws

      Flexwoningen in De Nieuwe Kern

      De vraag naar woningen in zowel Ouder-Amstel als omliggende gemeenten is torenhoog. Voor de gemeente Ouder-Amstel alle reden om in verschillende projecten ruim baan te maken voor extra woningbouw. Deze projecten kosten tijd, terwijl de nood hoog is. Daarom ligt er nu een voorstel bij de gemeenteraad van Ouder-Amstel voor het bouwen van zogenaamde flexwoningen in De Nieuwe Kern. Circa 540 tijdelijke woonunits voor studenten, jongeren en starters. Realisatie van het plan is afhankelijk van de toekenning van een subsidie bij de Woonimpuls van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De overige betrokken partijen; gemeente Amsterdam, NS Vastgoed en de betrokken woningcorporaties hebben de intentie uitgesproken mee te werken aan dit project. De komende maanden zullen gebruikt worden om afspraken nader uit te werken.

      Zo snel mogelijk extra woningen

      Met De Nieuwe Kern krijgt Ouder-Amstel er een compleet nieuwe wijk met circa 4.500 woningen bij. Het gaat nog enkele jaren duren, voordat de eerste paal de grond in gaat en de eerste woningen er staan. Om de woningnood onder studenten, jongeren en starters nu al aan te pakken, wil de gemeente Ouder-Amstel voor een periode van 10 tot 15 jaar alvast 540 flexwoningen realiseren in het gebied. Het streven is deze woningen eind 2024/begin 2025 op te leveren. Het plan is om deze flexwoningen te bouwen op het huidige evenementenparkeerterrein P-Bus (eigendom van gemeente Amsterdam) en het parkeerterrein tijdelijk te verplaatsen naar een locatie nabij station Duivendrecht totdat deze laatste naar de definitieve locatie in de SMH kan.

      In samenwerking met woningcorporaties

      De flexwoningen bestaan uit studio’s en tweekamerappartementen met een huurprijs tussen de 420,- en 720,- euro (prijspeil 2021). Woningcorporaties Eigen Haard en Ymere hebben de intentie om samen te werken aan de realisatie van dit project.

      Onder voorbehoud van financiële haalbaarheid

      Of de woningen er komen hangt af van de financiële haalbaarheid.  Er loopt momenteel een subsidieaanvraag bij de Woningimpuls van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Indien deze subsidie wordt verstrekt, is ook de provincie Noord-Holland bereid bij te dragen en een miljoen euro beschikbaar te stellen voor de woningen. De verwachting is dat er in december meer duidelijkheid gegeven kan worden.

      Uiteraard houden wij u via deze website op de hoogte van de ontwikkelingen betreffende dit voorgenomen plan. Voor vragen kunt u zowel telefonisch (020 496 21 21)  als per mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) contact opnemen met Tessa Ruijs, projectleider Ruimte Ontwikkeling Gemeente Ouder Amstel.


      De Nieuwe Kern wint ARC20 Stedenbouw Award

      West 8 urban design & landscape ontvangt dit jaar de ARC20 Stedenbouw Award voor De Nieuwe Kern in Ouder-Amstel. De jury is vol lof over het grote vakmanschap en de enorme gedegenheid van het plan.

      De jury prijst de wijze waarop het plan soepel omgaat met de programmatische druk en de aanwezige barrières. In de voorgestelde typologieën is rekening gehouden met de geluidshinder die het gebied zwaar belast. Het plan is ambitieus maar toch ook uitvoerbaar. En passend qua dichtheid, maat en schaal.

      Uitzending van de uitreiking
      Impressie van het plan met duiding | West 8 urban design & landscape.

      Over de ARC20 Stedenbouw Award
      De ARC20 Stedenbouw Award wil professioneel stedenbouwkundig werk stimuleren en onder de aandacht brengen.  Voor de prijs waren 25 plannen ingediend. De jury bestaat uit Marco Broekman (BURA urbanism, voorzitter), Saskia Beer (ZO!City en Transformcity), Riëtte Bosch (Rijksvastgoedbedrijf), Gerwin de Vries (Flux landscape architecture) en Harm Tilman (de Architect, secretaris).