De Nieuwe Kern

Tussen station Duivendrecht, de Johan Cruijff Arena, de A2 en het Amstel Business Park verrijst de komende jaren een bijzondere nieuwe stadswijk. In het gebied dat nu nog bekend staat als Nieuwe Kern komt ruimte voor 4.500 woningen rondom een groot stadspark, 250.000 m² voor bedrijven, horeca, kantoren en uitbreiding van sportcomplex De Toekomst van Ajax.

Vragen & Contact

Heeft u een vraag? Kijk voor de meestgestelde vragen op onze FAQ pagina. Geen antwoord gevonden op uw vraag? Voor meer informatie over het participatietraject en contactgegevens kunt u terecht op de participatiewebsite van Gemeente Ouder-Amstel.

FAQ Participatiewebsite

Over De Nieuwe Kern

Het gebied van De Nieuwe Kern ligt in de gemeente Ouder-Amstel. Als bevoegd gezag heeft Ouder-Amstel een concept-structuurvisie gemaakt waarin de kaders zijn vastgelegd voor de locatie van woningen, kantoren en hotels, groen, sportvoorzieningen en volkstuinparken. Een overzicht van de ambities vindt u hieronder.

Ouder-Amstel heeft echter slechts een klein deel van het gebied in eigendom en zal dus niet gaan ontwikkelen. Ouder-Amstel heeft samenwerking gezocht met de andere grondeigenaren van het gebied; gemeente Amsterdam, NS Stations, Borchland/VolkerWessels Vastgoed en Ajax N.V.. Dit zijn de partijen die De Nieuwe Kern zullen ontwikkelen tot een nieuwe woonwijk. De grondeigenaren hebben samen gewerkt aan een concept stedenbouwkundige visie. Hierdoor kon gebruik gemaakt worden van elkaars inzichten en werd voorkomen dat er tegenstrijdige uitgangspunten gehanteerd werden. De concept stedenbouwkundige visie is tegelijkertijd geschreven met de concept structuurvisie. Op deze manier kon al tijdens het opstellen van de concept-structuurvisie beoordeeld worden of de kaders die door de gemeente Ouder-Amstel worden vastgelegd in de structuurvisie leiden tot een  uitvoerbaar plan. Onderaan deze pagina kunt u de concept-stedenbouwkundige visie bekijken.   

De gemeente Amsterdam is eigenaar van de grond van de volkstuincomplexen. Deze verhuurt zij aan de Bond van Volkstuinders en de Federatie. Vanuit die relatie is Amsterdam verantwoordelijk voor de verhuizing van de verenigingen. Hierover heeft de gemeente Amsterdam een plan van aanpak geschreven. Ook het plan van aanpak kunt u vinden onderaan deze pagina. 


Het participatietraject

Bij de totstandkoming van de definitieve structuurvisie kunnen bewoners en betrokkenen meedenken. Als bevoegd gezag heeft de gemeente Ouder-Amstel de concept-structuurvisie vrijgegeven voor participatie. Het gehele participatietraject wordt opgezet en uitgevoerd door Tertium.

Vanaf begin februari tot eind april kunnen de gebruikers van het gebied, omwonenden en andere belanghebbenden in verschillende bijeenkomsten hun wensen, zorgen en ideeën kenbaar maken. Er is gekozen voor een participatieaanpak op basis van raadpleging. Dat houdt in dat de gemeente Ouder-Amstel suggesties beoordeelt en gemotiveerd terugkoppelt waarom ze deze wel of niet overneemt. De uitkomsten van het participatietraject worden eind april bekend gemaakt. Op basis hiervan zal de gemeente Ouder-Amstel de concept-structuurvisie aanscherpen, aanvullen of aanpassen.

Om in beeld te brengen hoe het gebied van De Nieuwe Kern op dit moment gebruikt wordt, heeft Tertium een omgevingsdocumentaire gemaakt. Daarin komen verschillende mensen aan het woord die in of bij het gebied wonen, werken, recreëren of op een andere manier actief zijn. Zij vertellen in hun eigen woorden wat ze van het huidige gebied vinden, wat de aantrekkelijke en minder aantrekkelijke kanten zijn, en wat ze vinden van het idee dat daar een nieuwe stadswijk komt.

Wilt u mee denken over hoe dit bijzondere gebied er uit moet komen te zien? Voor de meest recente updates over het participatietraject en contactgegevens kunt u terecht op de participatiewebsite van Gemeente Ouder-Amstel.


Ambities

De Nieuwe Kern onderscheidt zich door een unieke balans tussen uiteenlopende functies. Het wordt een levendige stadswijk waar mensen niet alleen graag wonen en werken, maar waar het ook leuk is om rond te lopen, te sporten en te recreëren. Waar privéruimtes en openbare ruimte naadloos op elkaar aansluiten.

De nieuwe wijk onderscheidt zich door een balans tussen uiteenlopende functies. De Nieuwe Kern wordt een levendige stadswijk waar mensen niet alleen graag wonen en werken, maar die ook uitnodigt om te sporten, te recreëren en te ontmoeten. Want het gaat bij de ontwikkeling van De Nieuwe Kern steeds om het leggen van verbindingen – niet alleen ruimtelijk maar juist ook tussen mensen. Zo ontstaat er samenhang en sociale cohesie. Dat is nooit vanzelfsprekend als ergens een willekeurig stuk stad bij wordt gebouwd. Maar het is wel een kenmerk van Ouder-Amstel en een belangrijk uitgangspunt voor De Nieuwe Kern.

De verschillende buurten en functies in De Nieuwe Kern en de volkstuinen worden onderling verbonden door een centraal gelegen park. Ajax breidt haar trainingscomplex De Toekomst uit. Recreatie en (top)sport zorgen samen voor een wijk die altijd in beweging is. De ligging bij Station Duivendrecht maakt De Nieuwe Kern een ideale locatie voor een goed bereikbare woonwijk waar langzaam en duurzaam verkeer prioriteit krijgen. Door deze ontwikkeling ontstaat een aantrekkelijke groene stadswijk van internationale allure. Hieronder vindt u de ambities voor De Nieuwe Kern zoals geformuleerd in de concept structuurvisie van Gemeente Ouder-Amstel


Leefbaarheid, woonkwaliteit & gezondheid

Als leefgebied van de toekomst biedt DNK ruimte aan een grote diversiteit aan bewoners en gebruikers. Van stedelijke gezinnen, studenten, starters, senioren en expats, tot ondernemers, sporters, recreanten, kantoorgebruikers, evenementbezoekers en tuinders. Ieder vindt verbinding met DNK. Door diverse woonvormen en financieringscategorieën op een zo laag mogelijk schaalniveau te mengen, wordt daadwerkelijke interactie bevorderd. Mensen voelen zich veilig in een prettige leefomgeving, waar volop aantrekkelijk en toegankelijk groen en water beleefbaar zijn.

Uitgangspunten woningbouw

Het woningbouwprogramma voor DNK gaat uit van circa 4.500 woningen in een verscheidenheid aan woonmilieus. De grondeigenaren zorgen voor de ontwikkeling van deze woningen. De gemeente Ouder-Amstel ziet erop toe dat het programma binnen de gestelde kaders ontwikkeld wordt. De Nieuwe Kern wordt een complete woonwijk, die aantrekkelijk wordt voor uiteenlopende groepen bewoners. Een verscheidenheid aan woningen en collectieve woonvormen voldoen aan een steeds veranderende vraag. Het woningaanbod wordt niet alleen gebouwd voor enkele groepen bewoners die op dit moment de meeste moeite hebben om een passende woning te vinden.

Karakter leefgebieden

De Nieuwe Kern wordt een aantrekkelijke wijk waar starters, gezinnen, jongeren én ouderen zich thuis kunnen voelen en elkaar kunnen ontmoeten. De diversiteit van de omgeving vertaalt zich in verschillende leefgebieden met elk hun eigen karakter waarbij de verbinding tussen de leefgebieden op sociaal, economisch en fysiek niveau goed is. Het totale gebied moet een sterke ruimtelijke samenhang en structuur hebben en ogen als één wijk. De positie van de Holterbergweg is hierin belangrijk. Juist op deze locatie moet worden gezorgd voor deze ruimtelijk en functionele verbinding en samenhang. Het gebied rondom het Station Duivendrecht, dat aan de noordkant aan het Amstel Business Park grenst, zal richting de Holterbergweg aansluiting vinden op het nieuwe dynamische karakter. Dit betekent een concentratie van bebouwing met een diversiteit aan commerciële voorzieningen en (in de toekomst mogelijk) wonen.

Bouwhoogte

Om een gevarieerde wijk te creëren worden op blokniveau verschillende bouwhoogtes gemengd. Voor het woonklimaat in de DNK betekent dit middelhoogbouw 5 tot 10 lagen en laagbouw van 3 of 4 lagen. Er zijn  accenten die hoger gaan, waarbij de hoogte nader te bepalen is in relatie tot de directe omgeving (indicatie tussen 40 en 80 meter). Hogere middelhoogbouw is te gebruiken als markering van stedenbouwkundig belangrijke routes en punten. Hoogbouw zal ingezet worden om stedenbouwkundig op een verantwoorde manier te ontwikkelen nabij het spoor en de Arena (waar hoogte wenselijk is naast deze grootschalige structuren).

Een afname van de stedelijkheid, dus in bouwhoogtes maar met name dichtheden vanaf het oosten (stationsgebied) naar het westen (buitengebied) is gewenst, waarbij er visueel verbinding en overgang wordt gecreëerd naar het buitengebied. De Nieuwe Kern krijgt daarmee als geheel een stedelijk karakter, waarbij het westen ook suburbane delen kent. Alle leefgebieden sluiten aan en zijn verweven met grote openbaar toegankelijke groengebieden die het samenleven en verblijven in dit nieuwe stuk stedelijk gebied faciliteren. Enkele hoogte-accenten kunnen de samenhang van het totale plangebied verder versterken.

Verdeling sociaal - vrije sector

De verdeling sociale huur 30% en vrije sector 70% voor De Nieuwe Kern als geheel staat vast en volgt de uitgangspunten van de woonvisie van OuderAmstel. Hiermee wordt geborgd dat ook binnen de gemeentegrenzen van Ouder-Amstel de sociale sector in de beleidsmatig gewenste verhouding aanwezig is.

Gemengd woningaanbod

Binnen de Metropoolregio Amsterdam is sprake van een actuele regionale behoefte in alle segmenten, woonmilieus en prijscategorieën. Binnen De Nieuwe Kern zal daarom een diversiteit in prijscategorieën en woningtypen gerealiseerd worden, waarbij een gemiddelde woninggrootte van 100m2 bvo het uitgangspunt is.

Kijkend naar zowel de vraag vanuit de regio als de directe aangrenzende gebieden zou een gemengd woningaanbod passend zijn, waarbij de gemiddelde woningwaarde van het totale plangebied in het (hoge) middensegment uitkomt. Zo is het gebied complementair aan aangrenzende gebieden zoals Bijlmermeer en Holendrecht, die een grote voorraad sociale huur kennen en speelt het in op de woningbehoefte vanuit de regio. Daarnaast worden er met de toevoeging van meer middenprogramma kansen gecreëerd voor de bestaande doelgroepen uit Ouder-Amstel en omliggende wijken (groter wonen, buitenruimte, groen).

De Nieuwe Kern is een geschikte locatie om ruimere woningen realiseren, met in de leefomgeving meer groen, buitenruimte en kwaliteit.

Zorgvoorzieningen

De overheid werkt aan zelfredzaamheid. Ouder-Amstel ambieert voor DNK een gezondheidscentrum, met een breed aanbod van zorgverleners. Binnen de zorg is de gemeente alleen primair verantwoordelijk voor de huisvesting van een consultatiebureau, vanuit de Wet op de Publieke gezondheidszorg. De zogenaamde eerste lijn gezondheidszorg is zelf verantwoordelijk voor haar huisvesting, o.a. huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, tandartsen.

De gemeente is gebaat bij efficiënte huisvesting van welzijn- en zorgpartijen, ondersteunt waar mogelijk in het ontwikkelproces en ziet erop toe dat deze partijen voldoende ruimte krijgen binnen De Nieuwe Kern.

Onderwijs

Primair onderwijs (basisscholen)

Voor De Nieuwe Kern zijn de referentienormen van Amsterdam voor maatschappelijke voorzieningen uitgangspunt. In de rapportage 'Naar een complete stad: ruimte voor voorzieningen in Zuidoost, DNK en ABPZ'  zijn de referentienormen vertaald naar de benodigde voorzieningen voor DNK. Hierin wordt uitgegaan van 3 Alles-in-één-basisscholen met een gemiddelde omvang 3.800 m² bvo, wat uitkomt op totaal 11.400 m² bvo aan primair onderwijs. De ruimte is schaars. Zodoende is een uitgangspunt dat de nieuwe basisscholen minimaal 2 bouwlagen hebben en dat gekeken wordt hoe de benodigde buitenruimte efficiënt gebruikt kan worden. De doelstelling hierbij is slim en waar mogelijk dubbel ruimtegebruik. Dit geldt zowel voor parkeerruimte als voor de speelruimte.

Voortgezet onderwijs

Met de ontwikkeling van DNK kan er eventueel ook middelbaar onderwijs (vmbo, havo en/of vwo) worden gerealiseerd. Op basis van de referentienormen en de ontwikkelingen in de omgeving (Ouder-Amstel en Zuidoosflank Amsterdam) ontstaat er behoefte aan twee nieuwe scholen voor voortgezet onderwijs. In overleg met de regio moet bekeken worden waar deze scholen het beste een plek kunnen krijgen. Voor De Nieuwe Kern ligt een combinatie met sport voor de hand. Of realisatie van voortgezet onderwijs als bovenwijkse voorziening mogelijk is, is nog onzeker. In de ruimtereservering wordt geadviseerd hier wel rekening mee te houden, op basis van een ruimtebeslag van ca. 7.000 tot 7.500 m² bvo (per vestiging).

Als zoekgebieden voor een middelbare school zijn aangewezen:

 • gebied nabij station Strandvliet/ArenA/SMH.
 • gebied nabij station Duivendrecht.
 • De locatie van het huidige P2-parkeerterrein.
Sportvoorzieningen

Er is een groei van het aantal sporters in de openbare ruimte, een opkomst van stedelijke georiënteerde ‘urban’ sporten (o.a. parcours, freerunning, calisthenics, bootcamp) en wachtlijsten bij veel sportverenigingen. Het beoogde programma voor sportvoorzieningen binnen en buiten komt hieraan tegemoet. De gemeente wil voldoende en passende sportvoorzieningen bieden voor alle (toekomstige) inwoners:

De gemeente stelt in het de beleidsnota Mee(r)doen met Sport dat sportvoorzieningen in De Nieuwe Kern gewenst en noodzakelijk zijn. Daarnaast is het belangrijk dat de toekomstige inwoners voldoende mogelijkheden krijgen om dicht bij huis te sporten. In deze nota staan al behoeftes vermeld voor 2,5 extra kunstgras voetbalvelden, een eventuele locatie voor een tennisverenging (mits regionaal afgestemd) en een sporthal en -zaal voor binnensporten zoals hand- en volleybalverenigingen. Naast buitensporten moet er ook gedacht worden aan fitnesscentra.

In de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken om een deel van de  sportvoorzieningen te realiseren op het dak van de Smart Mobility Hub (SMH). Dit wordt momenteel onderzocht en uitgewerkt door gemeente Amsterdam. Ook is het wenselijk om te kijken naar slimme combinaties van sportvoorzieningen en scholen, zodat een sporthal bijvoorbeeld ook voor gymlessen gebruikt kan worden. Voorwaarde is dan wel om goede langzaam verkeerverbindingen te realiseren.

Voor openbare sport wordt volgens het overkoepelende model dat met buurgemeente Amsterdam is benut gerekend met 1m² per woning. Totaal komt dit voor DNK uit op circa 4.500 m² voor openbare sportvoorzieningen, zoals fitness, squash, crossfit, klimwand e.d.

Welzijn en ontmoeten

Een voorziening voor jongeren, een huis van de wijk of een dagbestedingslocatie zijn welzijnsvoorzieningen voor een wijk met een omvang van DNK. Dit soort voorzieningen kunnen per plek verschillend worden ingevuld (bijvoorbeeld als locatie voor huiswerkbegeleiding, maatschappelijk werk, wijkzorg, samen koken/eten of buurtwerkplaats). Een belangrijke voorwaarde voor succes van een ontmoetingsruimte is nabijheid en laagdrempeligheid.

Kunst en Cultuur

Kunst en cultuur dragen bij aan de leefbaarheid en identiteit van de wijk. Op basis van de uitgangspunten van de 'verordening percentageregeling kunst en cultuur 2010' is te verwachten dat er geld beschikbaar kan komen voor kunst en cultuur in DNK, doordat de gemeente in ieder geval basisscholen zal moeten realiseren en hierop de percentageregeling van toepassing is.

Ook voor kunst en cultuur wordt in DNK ruimte gereserveerd. Het is zinvol om een culturele en maatschappelijke ontmoetingsruimtes te combineren met elkaar en met commerciële voorzieningen (b.v. horeca) voor de aantrekkingskracht en verblijfswaarde.


  Economische vitaliteit

  Met een divers programma van commerciële en niet-commerciële functies op verschillende plekken komt DNK tot leven. Uitgangspunt is een levendige kern met passende voorzieningen op wijkniveau. Zo biedt het leefgebied van de toekomst de bewoners onderwijs, zorg, welzijn, cultuur, sport, horeca en winkels voor dagelijkse boodschappen. In multifunctionele accommodaties kunnen bewoners terecht voor meerdere diensten, wat efficiënt en effectief is in ruimtegebruik, beheer en sociale cohesie. Het uitgangspunt is dat iedereen de benodigde voorzieningen binnen op loop- en fietsafstand tot zijn beschikking heeft.

   Met name rond station Duivendrecht en in relatie tot de ArenA biedt De Nieuwe Kern ruimte voor (inter)nationale bedrijvigheid, cultuur, leisure en/of hotels/short stay. De bereikbaarheid is uitstekend, ook internationaal gezien nabij Schiphol. Met de groeiende metropoolregio en ambitie van Amsterdam om bezoekers te spreiden, liggen hier kansen voor ontwikkeling. Zonder de menselijke maat te verliezen biedt DNK voorzieningen op verschillende schaalniveaus en levendigheid in de ochtend tot avond.

  Kantoren en bedrijven

  Uit het door de gemeente Ouder-Amstel vastgestelde behoefte-onderzoek voor kantoren en bedrijven is voor De Nieuwe Kern als geheel de behoefte geraamd tussen 60.000 m² - 110.000 m² bvo, met een verdeling naar omgeving station Duivendrecht (circa 40.000 tot 70.000 m² bvo) en omgeving ArenAPoort (20.000 tot 40.000 m² bvo). Ouder-Amstel en Amsterdam zijn overeengekomen om het kantoorprogramma in DNK te vergroten door 65.000 m2 van het Amsterdamse quotum bij station Duivendrecht te realiseren. Dit komt bij de 15.000 m2 vanuit de transformatiemeters van Amsterdam die extra worden gerealiseerd bij de SMH. Het kantoor-programma in DNK gaat hiermee van 110.000 m2 naar 192.000 m2. Onderdeel van deze afspraak is dat het hoteloppervlak naar beneden wordt bijgesteld naar 40.000 m2.  In groter verband betreft dit een verschuiving van kantooroppervlak, er worden met deze afspraak dus geen extra m2 kantoren toegevoegd binnen deze regio.

  Leisure, hotels & short stay

  In de door de gemeente Ouder-Amstel vastgestelde hotel & leisure visie is voor DNK circa 60.000 tot 70.000 m² bvo voor hotels geraamd en 25.000 m² bvo voor leisurefuncties. In de onder het kopje ‘kantoren en bedrijven’ beschreven afspraak met Amsterdam inzake de verschuiving van kantooroppervlak van Amsterdam naar De Nieuwe Kern, is ook overeengekomen dat er 40.000 m2 hoteloppervlak (inclusief short-stay) gerealiseerd zal worden bij station Duivendrecht. Deze functie is hier noodzakelijk om het gewenste gemengde en levendige milieu te realiseren bij station Duivendrecht. Wonen is hier immers niet mogelijk i.v.m. luchtvaartgeluid (LIB 4).

  Detailhandel voor dagelijkse boodschappen

  Voor detailhandel in DNK is marktruimte berekend tussen 2.600 en 2.900 m² bvo in de dagelijkse artikelensector. Dit betreft in ieder geval een of meerdere supermarkten, aangevuld met vers aanbod en persoonlijke verzorging. Daarnaast kan gedacht worden aan kleinschalig niet-dagelijks winkelaanbod,
  vooral gemakswinkels. De locatie hangt af van het uiteindelijk aantal en type woningen, waarbij rekening gehouden dient te worden met mindervaliden.

  Restaurants en cafés in de buurt

  Voor horeca in DNK is ruimte berekend tussen 1.800 tot 2.300 m² bvo voor restaurants en cafés. Concentratiegebieden voor horeca zijn bij station Duivendrecht en bij de sportzone bij de ArenA. Daarbij is in het leefgebied de buurtfunctie van horeca van doorslaggevend belang. Consumenten willen beleving met meerdere functies. Gemeente Ouder-Amstel maakt mengvormen van detailhandel en horeca (blurring) mogelijk, mits passend binnen het alcoholontmoedigingsbeleid.


   Duurzaamheid & klimaatbestendigheid

   Voor het leefgebied van de toekomst is duurzaamheid een speerpunt. De Nieuwe Kern wordt klimaatbestendig, rain proof en geluidsadaptief. Het leefgebied wordt volgens de laatste richtlijnen gasloos met kansen voor energietransitie, warmte-/ koude-opslag en gebruik van restwarmte van datacentra in de omgeving. De ambitie is dat DNK meer energie gaat produceren dan bewoners en ondernemers consumeren. Het samenspel met de omgeving speelt bij energie een belangrijke rol.

   Om het wensbeeld te verwezenlijken en ‘droge voeten’ te houden in De Nieuwe Kern is ophoging van een deel van het plangebied nodig. Deze ingreep kent onvermijdelijk een periode van transitie, waarbij bestaande vegetatie en ecologie deels wordt aangetast. Voor de toekomstbestendigheid van DNK moet hier rekening mee gehouden worden. Met de realisatie van DNK doen zich nieuwe ecologische kansen voor: de aanleg van een grote nieuwe centrale groenzone, ecologische verbindingen ook met de Amstelscheg, een nieuwe waterkering naast sportcomplex de Toekomst van Ajax, een groene dijk als geluidswal langs de snelweg en een groen gebied tussen de sporen bij metrostation Venserpolder.

   GPR-scoring

   Voor alle gebouwen gaat de gemeente werken met de zogenaamde GPRmethode. GPR meet duurzaamheid van woning- en utiliteitsbouw. GPR is in Nederland de meest gebruikte software die de duurzaamheid van gebouwen meetbaar en bespreekbaar maakt. Duurzaamheid wordt in GPR-software zichtbaar in vijf thema’s: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

   De vijf duurzaamheidsthema’s van de GPR-methodiek

   Per thema verschijnt bij toepassing van het programma een waardering op een schaal van 1 tot 10. Als ambitie voor DNK geldt dat per gebouw, ongeacht de functie, gemiddeld een ‘8’ moet worden gescoord. Hoe deze score wordt bereikt (score per elk van de 5 thema's) is vrij te bepalen aan de  ontwikkelaar.

   Meervoudig ruimtegebruik - de Smart Mobility Hub

   DNK gaat zuinig om met ruimte, onder meer door deze intensief te gebruiken. Meervoudig ruimtegebruik in tijd, functie en per verdieping levert ontwikkelaars, bouwers en andere initiatiefnemers pluspunten op bij de ontwikkeling en tenders. De Smart Mobility Hub bij de ArenA wordt een toonbeeld van meervoudig ruimtegebruik.

   De Smart Mobility Hub (SMH) wordt een multifunctioneel gebouw waarin plaats wordt geboden aan ca. 2.300 parkeervoorzieningen voor auto’s, bussen, kiss&ride en taxistandplaatsen, gecombineerd met sportvelden op het dak, een sporthal en kantoorfuncties. Door de ligging naast de Johan Cruijff Arena is het SMH ook zeer geschikt voor crewparkeren tijdens evenementen in de JC Arena. Met de ontwikkeling van de SMH wordt ingezet op dubbelgebruik van parkeerruimte, onder andere voor evenementen, kantoor, bezoekers voor DNK, park & ride (los van andere P&R in het gebied), in plaats van de eenzijdige en laaggebruikte parkeerterreinen in de huidige situatie.

   Hiermee wordt de SMH een multifunctioneel complex met een efficiënte mobiliteitsvoorziening als knooppunt (‘hub’). Het mobiliteitsprogramma wordt aangevuld met een vastgoedprogramma van ca 20.000 tot max 30.000 m2 bvo en een kleinschalig programma van commercieel en maatschappelijk vastgoed in de plint van het gebouw. Met deze aanvulling van vastgoed in het programma van het SMH, wordt het stedelijke karakter en de dynamiek in het gebied versterkt. Daarmee vormt de SMH een aantrekkelijke en levendige schakel tussen het ArenA-poort-gebied en De Nieuwe Kern.

   Circulair gebruik van grondstoffen

   Ten aanzien van circulariteit wordt nader onderzocht wat concrete en realistische maatregelen kunnen zijn voor DNK. Onderzoek moet de haalbaarheid uitwijzen van een open grondstoffenhub tijdens de bouwperiode, waarvoor tot die tijd ruimte wordt gereserveerd.

   Huishoudelijke grondstoffen- en afvalinzameling

   Het streven is dat bewoners, gebruikers en ondernemers 75% van hun ‘afval’ (eigenlijk vooral grondstoffen) aan de bron scheiden. Ouder-Amstel zamelt dan slechts 100 kg. restafval in per inwoner.

   Elektriciteit - gasloos- warmte / koude & netwerken

   Zoals aangegeven is het de ambitie dat DNK meer energie gaat produceren dan bewoners en gebruikers consumeren. Nader onderzoek wordt verricht naar de mogelijkheden voor één pakket voor warmte en koude. DNK wordt aardgasloos. Het plangebied stimuleert minder consumeren van energie en kent alleen energie-neutrale bebouwing. De gevels en daken worden optimaal ontworpen om (zonne)energie op te wekken. De woningen hebben een energieprestatiecoëfficiënt met als streven 0,15 of lager. Bedrijfsgebouwen moeten evenredig efficiënt omgaan met energie (b.v. BREAAM certificering). Daarbij geldt voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, dat de vergunningaanvragen vanaf 1 juli 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energie-neutrale gebouwen (BENG). Die vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD.

   Waterberging en waterlopen

   De primaire waterlopen en waterkeringen worden onderdeel van het stedenbouwkundig raamwerk en worden zo nodig verschoven om bij te dragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de woonwijken. De positie van de bestaande duikers in het gebied wordt in principe gehandhaafd, behalve waar zij niet goed zijn voor de nieuwe waterstructuur. Om het gebied goed te kunnen ontwateren wordt er een regelmatig patroon van waterlopen aangelegd.

   Watercompensatie

   Door de ontwikkeling van DNK neemt het verhard oppervlak toe en de bergingscapaciteit af. Voor DNK geldt dat 10 % van de toe te voegen verharding moet worden gecompenseerd in oppervlaktewater. Ook moet het huidige wateroppervlak in stand gehouden worden. Bij demping geldt 100% compensatieplicht. De water-compensatie moet in hetzelfde peilgebied plaatsvinden en in open verbinding staan met de rest van het watersysteem in hetzelfde peilgebied. De optie om waterberging met andere functies te combineren, zoals met sportvelden of daken, dient nadrukkelijk te worden bekeken.

   Water(overlast) en riolering

   De openbare ruimte dient sowieso te zijn ingericht om een korte heftige regenbui te verwerken zonder dat er overlast optreedt. Theoretisch gaat het om buien van 75 millimeter in één uur en 90 millimeter in twee uur. De ontwateringseis is minimaal 0,90 meter onder maaiveld.

   Peilgebieden en keringen

   Het plangebied van DNK strekt zich uit over verschillende polders. Door verplaatsing van de waterkering wordt het woon- en werkgebied in één peilvak ontwikkeld (polderpeil -2,7 NAP). Voor de watercompensatie dient dan ook binnen ditzelfde peilgebied het nieuwe oppervlaktewater te worden gerealiseerd. De kering tussen de Venserpolder en Polder de Toekomst vormt een onderdeel van de groenstructuur van de nieuwe wijk. Consequentie hiervan is dat het huidige opgaand groen bij ophoging dient te worden bewerkt. Waardevolle boomplanting/bomen wordt/worden idealiter herplaatst.

   Watersysteem en doorvoerroutes

   De doorvoerroute vanaf station Duivendrecht richting de verbinding bij de Holterbergweg kan verschillende vormen aannemen. Indien bij de uitwerking wordt besloten om doorvoerroutes te verplaatsen moet er rekening gehouden worden met een sluitend watersysteem.


    Aantrekkelijkheid & ruimtelijke kwaliteit

    De openbare ruimte speelt een cruciale rol in het logisch en aantrekkelijk verbinden van de verschillende deelgebieden en het aansluiten van de bestaande en nieuwe gebouwen bij de omgeving. Naast de integratie van duurzaamheid, nodigt de openbare ruimte uit tot bewegen, sport en spel, in lijn met de principes van ‘de bewegende stad’. Overal in de wijk voelen mensen zich welkom. Stedelijk groen krijgt een nieuwe invulling en draagt bij aan sociaal-maatschappelijke opgaves, zoals tegengaan van eenzaamheid tot sociale samenhang en ontmoeting stimuleren.

    Groen

    Groen is een van de kernwaarden van DNK en komt geïntegreerd terug in de wijk. Kernbegrippen hierbij zijn uitnodigend en toegankelijk groen, maar ook variatie, verrassing en interactie en biodiversiteit.

    Bij de verdere ontwikkeling worden partners uitgedaagd om ecologische meerwaarde te bieden in de planvorming. Van aanvullende maatregelen die de biodiversiteit stimuleren tot vormen van waterberging via vegetatiedaken, opvangconstructies onder wegen, wadi’s enz. De Tuinparken met hun ecologische kwaliteiten worden zoveel mogelijk behouden en worden toegankelijk/beleefbaar gemaakt en verbonden met de nieuw te realiseren groengebieden.

    Zo wordt de groenbeleving een samenspel tussen tuinders en bewoners, tussen gebouwen en groen, tussen bestaande structuren en nieuwe inzichten. Wanneer de volkstuinen een meer openbaar en uitnodigend karakter krijgen, met bijpassende nieuwe functies (b.v. urban farming, natuurspeeltuin) kunnen de in potentie aanwezige kwaliteiten een meerwaarde bieden voor de groenbeleving in de DNK.

    Om een verbinding te maken met de Amstelscheg is het de ambitie om over de A2 een fiets- en voetgangersbrug te realiseren. Naast de verbinding van DNK met Ouderkerk aan de Amstel wordt hiermee ook een verbinding gelegd met het groene en open karakter van de Amstelscheg. Een plek om te beleven, zonder dat de natuurlijke waarden worden aangetast.

    Waterbeleving

    Water vormt eveneens een belangrijke waarde in DNK. Doorstroming en opvang van water is belangrijk, zie ook duurzaamheid en klimaatbestendigheid. Daarnaast worden de kansen benut van de veelzijdigheid van het water om te spelen, te verkoelen, te wonen op het water, vissen, bevorderen van biodiversiteit enzovoorts.

    Volkstuinen

    Aan de noordwestzijde van het plangebied liggen de volkstuinen van Dijkzicht, Ons Lustoord, de Federatie en Nieuw Vredelust. De volkstuinen zijn verschillend in aard en omvang en zijn overwegend naar binnen gekeerd. Alle vier de tuinparken richten zich primair op tuinieren maar alle vier doen daarnaast inspanningen in het kader van het vergroten van de openbaarheid door middel van openbare activiteiten.

    De concept-structuurvisie wijkt af van de oorspronkelijke voornemens uit 2017. Toen was nog voorzien dat op middellange termijn het grootste deel van de volkstuinparken plaats zou moeten maken voor woningbouw. In de huidige visie wordt uitgegaan van compacter en hoger bouwen. Naast het stadspark maakt dat ook mogelijk dat in De Nieuwe Kern ruwweg evenveel volkstuinen terugkomen als in de huidige situatie.

    Twee derde van de bestaande tuinen kunnen blijven, alleen Nieuw Vredelust en een deel van Ons Lustoord moeten verhuizen. Ook worden de andere volkstuinparken in De Nieuwe Kern veel meer openbaar toegankelijk dan nu. Dit als onderdeel van het Amsterdams beleid voor volkstuinparken. Zo komt er een doorgaand openbaar fiets- en voetpad en publieke voorzieningen zoals een theehuis of een kinderboerderij. Ook daarvoor moeten enkele tuinen plaatsmaken. Het maken van plannen voor de herinrichting van de tuinen, het openbaarder maken van de volkstuinparken en het toevoegen van nieuwe functies doet grondeigenaar Amsterdam samen met de Bond van Volkstuinders en andere betrokkenen. 

    Het programmatische uitgangspunt is dat de volkstuinen merendeels blijven bestaan, waarbij een andere indeling zorgt voor meerwaarde en ruimte voor nieuwe functies als een kinderboerderij, speelplekken en/of horeca. Met nieuwe verbindingen en logische routes worden de tuinen op natuurlijke wijze aangesloten op De Nieuwe Kern. Hier liggen kansen om in te spelen op de trends en ontwikkelingen van collectieve moestuinen, moestuinen voor voedselbanken, daktuinen e.d.

    De veranderingen zijn ingrijpend, vooral voor tuinders die hun tuin moeten verhuizen en voor tuinders die moeten indikken. De gemeente Amsterdam, grondeigenaar van de volkstuinparken in DNK, wil hen tegemoet komen, bijvoorbeeld door financiële compensatie en/of door hen een andere tuin aan te bieden in het volkstuinengebied van De Nieuwe Kern. Door een nieuwe indeling kunnen alle tuinders die moeten verhuizen een plaats krijgen in het volkstuinengebied. Er komen nieuwe, kleinere tuinen bij, waardoor er in totaal ongeveer evenveel volkstuinen in De Nieuwe Kern blijven als nu. Iedereen die dat wil, kan dus blijven tuinieren. Ook krijgen de tuinders van Dijkzicht, Ons Lustoord en De Federatie bestaanszekerheid met een lang huurcontract.

    De volkstuinders worden nauw betrokken bij de Groene Denktank voor het gebied. Zij hebben immers specifieke kennis van de groene mogelijkheden die hier liggen.


     Bereikbaarheid & mobiliteit

     DNK vormt een schakelpunt met uitstekende verbindingen op alle niveaus. Van langzaam verkeer tot openbaar vervoer, autobereikbaarheid en evenementenverkeer. De uitdagingen die deze verkeerstromen met zich meebrengen worden integraal en smart uitgewerkt.

     DNK kent een duurzaam en integraal mobiliteitsconcept, dat voorrang geeft aan langzaam (lopen, fietsen) en duurzaam verkeer. Wijkvoorzieningen komen dichtbij langzaam-verkeer verbindingen. De langzaam-verkeer routes in DNK zijn zoveel mogelijk onderdeel van een regionale route. Zo verbetert ook de onderlinge bereikbaarheid tussen Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel, met onder meer een verbinding door de Amstelscheg. Het langzaam-verkeernetwerk verbindt daarbij DNK met de ArenAPoort, Zuidoost en via het Amstelkwartier de Amsterdamse binnenstad. De langzaam-verkeer verbindingen met de OV-knooppunten zijn veilig, aantrekkelijk en optimaal tegebruiken voor duurzame mobiliteit.

     Fiets / voetgangersverbindingen

     Eén belangrijke nieuwe langzaam-verkeersroute is de route van Duivendrecht via DNK naar Ouderkerk aan de Amstel. Binnen deze route bestaan nu twee grote barrières. 1) Station Duivendrecht: hier komt een nieuwe fiets/voetgangersverbinding onder het spoor door. 2) De A2: De verbinding over de A2 wordt een brug, in het verlengde van de zuidelijk gelegen wijkontsluitingsweg c.q. fietsroute.


     Bezoekers van de ArenA maken vooral gebruik van station Bijlmer ArenA. Daarnaast lopen bezoekers naar en van station Duivendrecht, vooral voor de treinverbinding oost-west. Het is belangrijk om deze loop- en fietsroute zo te positioneren en in te richten dat de bewoners van de woonwijk er geen last van hebben én dat de routes aantrekkelijk zijn voor de gebruikers. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat er een uitgebreid netwerk van langzaam verkeersverbindingen komt, zowel oost-west als noord-zuid en dan ook aan beide kanten van de Holterbergweg.

     Autobereikbaarheid

     De Holterbergweg krijgt op een drietal punten in DNK een kruising voor het autoverkeer de woongebieden in. Een parallelweg langs de Holterbergweg is onwenselijk. Indien er langs de Holterbergweg functies gerealiseerd worden waarbij autobereikbaarheid van belang is, moet dat op een andere wijze opgelost worden. Via de Holterbergweg en de Burgemeester Stramanweg is de A2 goed te bereiken.

     Scheiding evenementen- en bestemmingsverkeer

     Uitgangspunt is de scheiding tussen evenementen- en bestemmingsverkeer binnen de DNK. Daarvoor worden twee nieuwe wijkontsluitingen voorgesteld die op de Holterbergweg aantakken. Eén aansluiting ligt aan de noordkant, dicht bij de spoortaluds, de andere bij De Passage - Borchlandweg. Daarbij wordt er vanuit de wijken op de verlengde Joan Muyskenweg / Stationsstraat aangesloten via de Buitensingel en Station Duivendrecht. Dit geeft een tweezijdige ontsluiting, waardoor De Nieuwe Kern tijdens evenementen vanuit het noorden ontsloten kan worden.

     Openbaar Vervoer (OV)

     Het gebied heeft een zeer goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer:

     Trein : Treinstations Duivendrecht en Station Amsterdam Bijlmer ArenA bieden een intercityverbinding zowel in noord-zuid als in oost-west richting. Schiphol en Utrecht zijn met de trein binnen 20 minuten te bereiken. Op een gemiddelde werkdag in 2016 heeft station Duivendrecht circa 14.500 in- en uitstappers en er zit een lichte groei in dit aantal. Op station Duivendrecht is de oost – west verbinding het sterkst en zal groeien, ook door de groei van station Zuid. De noord-zuid verbinding heeft minder potentie met de nabijheid van station Bijlmer ArenA. Station Duivendrecht heeft ondanks de verwachte groei geen vervoerskundige uitbreiding nodig vanwege de overmaat. De stallingscapaciteit behoeft wel uitbreiding.

     Metro : Naast metrostation Duivendrecht grenst het metrostation Strandvliet aan het plangebied, evenals Station Bijlmer ArenA. Met de metro is Amsterdam en omgeving goed bereikbaar.

     Bus : Per bus is in de huidige situatie alleen het gebied rondom station Duivendrecht ontsloten. Het overige gebied dient een betere aansluiting te krijgen. Wanneer het gebied wordt ontwikkeld is de uitbreiding van het bus-netwerk een doelstelling, om een optimale bereikbaarheid met het OV te realiseren.

     Parkeren

     Auto-parkeren algemeen
     Het parkeren van auto’s is ondergeschikt aan andere functies. Hoe dichter een woon- en werkgebied bij een openbaar vervoerknooppunt ligt, hoe meer dit principe geldt. De eigen parkeerbehoefte voor DNK moet opgelost wordenbinnen DNK. Bewoners en werknemers in DNK krijgen geen ontheffing/parkeervergunning om elders te parkeren. Voor bewoners komen er vooral gebouwde oplossingen. Ook voor maatschappelijke / recreatieve functies, waaronder sportparken en volkstuinparken, gelden restrictieve normen vanwege
     de uitstekende bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Uitgangspunt voor de parkeernormen is de parkeernota van Ouder-Amstel, maar onderstaand zijn een aantal belangrijke uitgangspunten nader toegelicht.

     Evenementen parkeren
     De ArenAPoort is een uitgaansgebied met grootschalige detailhandel, sporten entertainment. Bezoekers komen tegelijk op één avond met tienduizenden auto’s en het openbaar vervoer. Dit geldt in extreme mate tijdens ‘triples’. Uitgangspunt voor de verkeersstructuur is scheiden van bestemmingsen evenementenverkeer. De parkeervoorziening in de SMH is bereikbaar via de Passage. Het huidige terrein voor de risicobussen (ten noorden van de ArenA) blijft op dezelfde plek. De voorkeur voor ontsluiting van de risicobussen gaat achter de ArenA langs naar de Burgemeester Stramanweg.

     Blauwe zone of betaald parkeren
     Ouder-Amstel wil voorkomen dat evenementenparkeerders de bewoners en werknemers hinderen. Daarom komt in DNK een blauwe zone of betaald parkeren. Bij stations Duivendrecht en Bijlmer ArenA is de bereikbaarheid per OV zodanig goed dat het parkeren zeer beperkt is. Op grotere afstand van de stations is meer behoefte aan parkeren. Zodoende geldt voor DNK een gedifferentieerde normering. De scheiding ligt op de Holterbergweg.

     Parkeren kantoorlocaties

     DNK voorziet in twee kantoorconcentratiegebieden, gelegen direct bij de NS station Duivendrecht en metrostation Strandviet. De toekomstige kantoren zijn uitstekend met het OV bereikbaar, zodat de parkeernorm laag kan zijn. Als de parkeerplaatsen alleen voor het kantoor zelf zijn bedoeld, geldt een norm van maximaal 1 parkeerplaats per 250 m2 bvo.

     Gecombineerd parkeren
     Om het OV-gebruik te stimuleren is er bij de stations behoefte aan Park & Ride (P&R) voorzieningen. Ook is er behoefte aan parkeren voor evenementen. Deze parkeerbehoefte is te combineren met parkeren voor de kantoren. Indien sprake is van gecombineerd parkeren, geldt dat de capaciteit van debetreffende parkeeroplossing afgestemd wordt op de omvang van het medegebruik. Hierbij is er geen vaste normering, maar wordt per initiatief maatwerk vastgesteld.

     Parkeernormen voor woningbouw

     Voor woningen zijn de parkeernormen gemiddelden, omdat de normen per woningtype zullen verschillen. Ten oosten van de Holterbergweg komt maximaal 0,5 parkeerplaats per woning. Ten westen van de Holterbergweg is het minimum 0,5 en maximaal 1,5 parkeerplaats per woning. Deze normering is inclusief het bezoekersparkeren. Eén parkeerplaats voor een deelauto vervangt 4 reguliere parkeerplaatsen.

     Oplaadmogelijkheden elektrische voertuigen

     Aan de noordwestzijde van het plangebied liggen de volkstuinen van Dijkzicht, Ons Lustoord, de Federatie en Nieuw Vredelust. De volkstuinen zijn verschillend in aard en omvang en zijn overwegend naar binnen gekeerd. Alle vier de tuinparken richten zich primair op tuinieren maar alle vier doen daarnaast inspanningen in het kader van het vergroten van de openbaarheid door middel van openbare activiteiten.

     De groenbeleving wordt een samenspel tussen tuinders en bewoners, tussen gebouwen en groen, tussen bestaande structuren en nieuwe inzichten. Wanneer de volkstuinen een meer openbaar en uitnodigend karakter krijgen, kunnen de in potentie aanwezige kwaliteiten een meerwaarde bieden voor de groenbeleving in de DNK.

     Het programmatische uitgangspunt is dat de volkstuinen merendeels blijven bestaan, waarbij een andere indeling zorgt voor meerwaarde en ruimte voor nieuwe functies als een kinderboerderij, speelplekken en/of horeca. Met nieuwe verbindingen en logische routes worden de tuinen op natuurlijke wijze aangesloten op De Nieuwe Kern. Hier liggen kansen om in te spelen op de trends en ontwikkelingen van collectieve moestuinen, moestuinen voor voedselbanken, daktuinen e.d.

     De concept-structuurvisie wijkt af van de oorspronkelijke voornemens uit 2017. Toen was nog voorzien dat op middellange termijn het grootste deel van de volkstuinparken plaats zou moeten maken voor woningbouw. In de huidige visie wordt uitgegaan van compacter en hoger bouwen. Naast het stadspark maakt dat ook mogelijk dat in De Nieuwe Kern ruwweg evenveel volkstuinen terugkomen als in de huidige situatie.

     De volkstuinders worden nauw betrokken bij de Groene Denktank voor het gebied. Zij hebben immers specifieke kennis van de groene mogelijkheden die hier liggen.

     Fietsparkeren

     Aan de noordwestzijde van het plangebied liggen de volkstuinen van Dijkzicht, Ons Lustoord, de Federatie en Nieuw Vredelust. De volkstuinen zijn verschillend in aard en omvang en zijn overwegend naar binnen gekeerd. Alle vier de tuinparken richten zich primair op tuinieren maar alle vier doen daarnaast inspanningen in het kader van het vergroten van de openbaarheid door middel van openbare activiteiten.

     De groenbeleving wordt een samenspel tussen tuinders en bewoners, tussen gebouwen en groen, tussen bestaande structuren en nieuwe inzichten. Wanneer de volkstuinen een meer openbaar en uitnodigend karakter krijgen, kunnen de in potentie aanwezige kwaliteiten een meerwaarde bieden voor de groenbeleving in de DNK.

     Het programmatische uitgangspunt is dat de volkstuinen merendeels blijven bestaan, waarbij een andere indeling zorgt voor meerwaarde en ruimte voor nieuwe functies als een kinderboerderij, speelplekken en/of horeca. Met nieuwe verbindingen en logische routes worden de tuinen op natuurlijke wijze aangesloten op De Nieuwe Kern. Hier liggen kansen om in te spelen op de trends en ontwikkelingen van collectieve moestuinen, moestuinen voor voedselbanken, daktuinen e.d.

     De concept-structuurvisie wijkt af van de oorspronkelijke voornemens uit 2017. Toen was nog voorzien dat op middellange termijn het grootste deel van de volkstuinparken plaats zou moeten maken voor woningbouw. In de huidige visie wordt uitgegaan van compacter en hoger bouwen. Naast het stadspark maakt dat ook mogelijk dat in De Nieuwe Kern ruwweg evenveel volkstuinen terugkomen als in de huidige situatie.

     De volkstuinders worden nauw betrokken bij de Groene Denktank voor het gebied. Zij hebben immers specifieke kennis van de groene mogelijkheden die hier liggen.


      Plan van aanpak Volkstuinen

      De plannen voor De Nieuwe Kern hebben ook gevolgen voor de volkstuinparken Ons Lustoord, Dijkzicht, De Federatie en Nieuw Vredelust. De Gemeente Amsterdam, grondeigenaar van de Volkstuinen, heeft hierover een Plan van Aanpak geschreven. 

      TUINDERS OPGELET: LOCATIE VERANDERING BIJEENKOMST !

      Onlangs hebt u de uitnodiging voor de inloopbijeenkomst De Nieuwe Kern (DNK) ontvangen. De bijeenkomst wordt echter niet langer gehouden in het Huis van de Toekomst maar bij PHW Zaalverhuur Paasheuvelweg 24 1105 BJ Amsterdam.

      Deze locatie is groter en kan meer bezoekers ontvangen. De inloopbijeenkomst vindt plaats op woensdag 11 maart van 16.00 tot 20.00 uur.

      Download hier de uitnodiging van Gemeente Amsterdam

      In 2017 was het nog de bedoeling dat een aanmerkelijk deel van de volkstuinen in De Nieuwe Kern moest verdwijnen voor woningbouw. Deze plannen zijn bijgesteld. Er komen nog steeds nieuwe woningen in De Nieuwe Kern, maar op een kleiner gebied, zodat er meer ruimte is voor volkstuinen dan oorspronkelijk bedacht: twee derde van de bestaande tuinen kunnen blijven. Eén derde van de tuinen kan verhuizen binnen De Nieuwe Kern. De tuinen worden wel kleiner, net als een deel van de tuinen die blijven, maar houden de mogelijkheid van een tuinhuis. Alleen Nieuw Vredelust en een deel van Ons Lustoord moeten verhuizen. Ook worden de andere volkstuinparken in De Nieuwe Kern veel meer openbaar toegankelijk dan nu. Dit als onderdeel van het Amsterdams beleid voor volkstuinparken. Zo komt er een doorgaand openbaar fiets- en voetpad en publieke voorzieningen zoals een theehuis of een kinderboerderij. Ook daarvoor moeten enkele tuinen plaatsmaken.

      De veranderingen zijn ingrijpend, vooral voor tuinders die hun tuin moeten verhuizen en voor tuinders die moeten indikken. De gemeente Amsterdam, grondeigenaar van de Volktuinparken, wil hen tegemoet komen, bijvoorbeeld door financiële compensatie en/of door hen een andere tuin aan te bieden in het volkstuinengebied van De Nieuwe Kern. Door een nieuwe indeling kunnen alle tuinders die moeten verhuizen een plaats krijgen in het volkstuinengebied. Er komen nieuwe, kleinere tuinen bij, waardoor er in totaal ongeveer evenveel volkstuinen in De Nieuwe Kern blijven als nu. Iedereen die dat wil, kan dus blijven tuinieren. Ook krijgen de tuinders van Dijkzicht, Ons Lustoord en De Federatie bestaanszekerheid met een lang huurcontract.

      Over de specifieke indeling van de nieuwe tuinen vindt een co-creatie proces plaats. Hierover is na de zomer van dit jaar meer bekend.  Dit proces start in 2021.Doel van herschikking van de volkstuinen in De Nieuwe Kern is dat niet alleen de tuinders, maar ook de bewoners van de nieuwe woningen gebruik kunnen maken en kunnen genieten van de volkstuinparken. 

      De gemeente Amsterdam heeft een brief gestuurd aan de volkstuinen met daarin een overzicht van de grootste veranderingen. Deze brief en het Plan van Aanpak, inclusief de bijbehorende compensatiemaatregelen, vindt u onderaan deze pagina.

      De belangrijkste veranderingen
      • Ongeveer twee derde van de volkstuinen in De Nieuwe Kern kan op hun huidige plek blijven. In sommige gevallen wordt de tuin wel wat kleiner. 
      • De overige één derde van de volkstuinen kan verhuizen naar een andere plek binnen De Nieuwe Kern. Er komen in de parken die blijven nieuwe tuinen bij. Die zijn wat kleiner maar krijgen ook weer een verblijfsfunctie.
      • Anders dan in 2017 gecommuniceerd is, wordt het voortbestaan van alle volkstuinen in het gebied daarmee langdurig verzekerd. Het totaal aantal volkstuinen in De Nieuwe Kern blijft ongeveer gelijk aan het huidige aantal. 
      • Tuinders die hun tuin moeten verlaten, kunnen kiezen voor verplaatsing naar een nieuwe plek in De Nieuwe Kern, voor een voorrangsplek op een van de Amsterdamse volkstuinparken of stoppen. In alle gevallen is er een financiële compensatie gebaseerd op een taxatie.
      • Naast de traditionele volkstuinen is er ook ruimte voor nieuwe concepten, zoals een collectieve pluk- en kruidentuin. 
      • De gemeente Amsterdam wil bovendien investeren in de vuilwaterafvoer op de volkstuinen en in het saneren van asbest bij huisjes en wegen.
      • §De volkstuinparken worden – net als de bedoeling is met andere tuinen in de stad – meer openbaar, met een openbare fiets- en wandelroute en publieke voorzieningen door de volkstuinparken.  
      • §Het maken van plannen voor de herinrichting van de tuinen, het openbaarder maken van de volkstuinparken en het toevoegen van nieuwe functies doen we samen met de Bond van Volkstuinders en andere betrokkenen. 
      • Voor alle veranderingen is een nieuw omgevingsplan nodig. Het omgevingsplan is vanaf 2021 de vervanger van het huidige bestemmingsplan. De verwachting is dat dit in 2021 of 2022 vastgesteld zal worden. In dat geval starten de verhuizingen vanaf oktober 2022. 
      Waarin verschilt dit van eerdere plannen?

      Het belangrijkste verschil met de plannen uit 2017 is dat er minder ruimte in De Nieuwe Kern gebruikt wordt voor woningen. Er komen nog steeds ongeveer 4500 woningen, door ze compacter en hoger te bouwen. Dat maakt dat er meer ruimte overblijft voor de volkstuinen. De gemeente vindt de volkstuinparken een waardevol deel van het groen in de stad en wil ze graag zoveel mogelijk behouden. 

      Het tweede grote verschil is dat er niet meer twee fasen in de ontwikkeling van het gebied komen, waarbij in fase 1 alleen Nieuw Vredelust zou moeten verdwijnen en in fase 2 op middellange termijn grote delen van de overige volkstuinparken. In de huidige plannen verhuizen alleen de tuinen van Nieuw Vredelust en een deel van Ons Lustoord naar elders in De Nieuwe Kern. 

      Tot slot is het derde belangrijke verschil dat alle volkstuinen na de verhuizing een duurzame toekomst krijgen in De Nieuwe Kern. Iedereen die nu een volkstuin heeft in het gebied, kan een nieuwe volkstuin krijgen in het gebied, maar wel kleiner dan voorheen. Bovendien krijgen de volkstuinparken veel meer zekerheid dan nu, met een huurcontract van twee keer tien jaar. 

      Welke volkstuinen moeten verhuizen?
      • Alle volkstuinen die nu in Nieuw Vredelust liggen.
      • Volkstuinen die in de zuidelijke punt van Ons Lustoord liggen.
      • Volkstuinen die liggen op de plaats waar de openbare route voor fietsers en voetgangers komt. 
      • Enkele tuinen in Dijkzicht waar mogelijk over vijf tot tien jaar een afslag van de A2 komt.

      Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden in het Plan van Aanpak en de FAQ? Dan kunt u contact opnemen met de volkstuincoördinator in De Nieuwe Kern van Gemeente Amsterdam: mevrouw Jacky van den Bosch, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .


      Concept-stedenbouwkundige visie

      De grondeigenaren ontwikkelen het gebied voor eigen rekening en risico. Het gerenommeerde bureau West8 heeft hiervoor namens de grondeigenaren een concept stedenbouwkundige visie opgesteld. De stedenbouwkundige visie geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkeling van De Nieuwe Kern.

      Parallel aan het opstellen van de concept-structuurvisie door de gemeente Ouder-Amstel, hebben de grondeigenaren gewerkt aan een concept stedenbouwkundige visie. Op deze manier kon al tijdens het opstellen van de concept-structuurvisie beoordeeld worden of de kaders die door de gemeente Ouder-Amstel worden vastgelegd in de structuurvisie leiden tot een  uitvoerbaar plan.

      Klik hier voor de volledige concept-stedenbouwkundige visie 

      Landschapsarchitect Adriaan Geuze van West 8 vertelt over de concept-stedenbouwkundige visie van De Nieuwe Kern.


      Milieueffectrapportage

      Een ontwikkeling als De Nieuwe Kern vraagt ook om het inzichtelijk maken van de effecten op het milieu. Dat gebeurt door middel van een milieueffectrapportage (hierna: m.e.r.). Hierin komen zaken als luchtkwaliteit, stikstof, geluid, archeologie, ecologie, klimaatbestendigheid en externe veiligheid aan bod.

      Voor het onderzoek voor de m.e.r. wordt gestart, stellen we de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (hierna: NRD) op. Hierin geven we aan wat exact onderzocht wordt, welke onderzoeken hiervoor worden gedaan en op welk detailniveau.

      De NRD ligt ter inzage van 17 september t/m 15 oktober. In die periode kunt u uw zienswijze indienen. Voor de duidelijkheid: het gaat hier om een zienswijze op de aanpak van het onderzoeken van de milieueffecten van de concept structuurvisie, dus niet om een zienswijze op de inhoud van de conceptstructuurvisie zelf.

      Stuur uw zienswijze digitaal naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of per post naar Burgemeester en Wethouders, Postbus 35 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel.

      De zienswijzen worden samen met het advies van de commissie m.e.r. beoordeeld. Vervolgens wordt in een zienswijzenota aangeven of en op welke wijze de definitieve NRD is aangepast naar aanleiding van de zienswijzen. Uiteindelijk wordt het milieueffectrapport gelijktijdig met de structuurvisie voor De Nieuwe Kern door de gemeenteraad vastgesteld en opnieuw ter inzage gelegd.

      Download hier de NRD


      Veelgestelde vragen

      De ontwikkeling van een nieuwe wijk als De Nieuwe Kern biedt kansen en kent ook uitdagingen.

      Kon u in de bovenstaande informatie geen antwoord vinden op uw vragen? Op onze FAQ pagina vindt u alle antwoorden op de meest gestelde vragen m.b.t.:

      • Nut en noodzaak van De Nieuwe Kern
      • De concept structuurvisie en participatie
      • De Smart Mobility Hub
      • Gevolgen voor de sportvoorzieningen

      • Gevolgen voor de volkstuinparken

       Staat uw vraag er niet tussen? Voor meer informatie en contactgegevens, kijk op de participatiewebsite van de gemeente Ouder-Amstel.