De Nieuwe Kern

Tussen station Duivendrecht, de Johan Cruijff Arena, de A2 en het Amstel Business Park verrijst de komende jaren een bijzondere nieuwe stadswijk. In het gebied dat nu nog bekend staat als Nieuwe Kern komt ruimte voor 4.500 woningen rondom een groot stadspark, 250.000 m² voor bedrijven, horeca, kantoren en uitbreiding van sportcomplex De Toekomst van Ajax.

Over De Nieuwe Kern

Het gebied van De Nieuwe Kern ligt in de gemeente Ouder-Amstel. Als bevoegd gezag heeft Ouder-Amstel een concept-structuurvisie gemaakt waarin de kaders zijn vastgelegd voor de locatie van woningen, kantoren en hotels, groen, sportvoorzieningen en volkstuinparken. Een overzicht van de ambities vindt u hieronder.

Ouder-Amstel heeft echter slechts een klein deel van het gebied in eigendom en zal dus niet gaan ontwikkelen. Ouder-Amstel heeft samenwerking gezocht met de andere grondeigenaren van het gebied; gemeente Amsterdam, NS Stations, Borchland/VolkerWessels Vastgoed en Ajax N.V.. Dit zijn de partijen die De Nieuwe Kern zullen ontwikkelen tot een nieuwe woonwijk. De grondeigenaren hebben samen gewerkt aan een concept stedenbouwkundige visie. Hierdoor kon gebruik gemaakt worden van elkaars inzichten en werd voorkomen dat er tegenstrijdige uitgangspunten gehanteerd werden. De concept stedenbouwkundige visie is tegelijkertijd geschreven met de concept structuurvisie. Op deze manier kon al tijdens het opstellen van de concept-structuurvisie beoordeeld worden of de kaders die door de gemeente Ouder-Amstel worden vastgelegd in de structuurvisie leiden tot een  uitvoerbaar plan. Onderaan deze pagina kunt u de concept-stedenbouwkundige visie bekijken.


Vragen & Contact

Heeft u een vraag? Voor meer informatie over het participatietraject en contactgegevens kunt u terecht op de participatiewebsite van Gemeente Ouder-Amstel.

Participatiewebsite

Ambities

De Nieuwe Kern onderscheidt zich door een unieke balans tussen uiteenlopende functies. Het wordt een levendige stadswijk waar mensen niet alleen graag wonen en werken, maar waar het ook leuk is om rond te lopen, te sporten en te recreëren. Waar privéruimtes en openbare ruimte naadloos op elkaar aansluiten.

De nieuwe wijk onderscheidt zich door een balans tussen uiteenlopende functies. De Nieuwe Kern wordt een levendige stadswijk waar mensen niet alleen graag wonen en werken, maar die ook uitnodigt om te sporten, te recreëren en te ontmoeten. Want het gaat bij de ontwikkeling van De Nieuwe Kern steeds om het leggen van verbindingen – niet alleen ruimtelijk maar juist ook tussen mensen. Zo ontstaat er samenhang en sociale cohesie. Dat is nooit vanzelfsprekend als ergens een willekeurig stuk stad bij wordt gebouwd. Maar het is wel een kenmerk van Ouder-Amstel en een belangrijk uitgangspunt voor De Nieuwe Kern.

De verschillende buurten en functies in De Nieuwe Kern en de volkstuinen worden onderling verbonden door een centraal gelegen park. Ajax breidt haar trainingscomplex De Toekomst uit. Recreatie en (top)sport zorgen samen voor een wijk die altijd in beweging is. De ligging bij Station Duivendrecht maakt De Nieuwe Kern een ideale locatie voor een goed bereikbare woonwijk waar langzaam en duurzaam verkeer prioriteit krijgen. Door deze ontwikkeling ontstaat een aantrekkelijke groene stadswijk van internationale allure. In de concept-structuurvisie van de gemeente Ouder-Amstel kunt u de ambities
voor de nieuwe kern teruglezen.


Smart Mobility Hub

Multifunctioneel cluster

Op de huidige plek van sportpark Strandvliet ontwikkelt de gemeente Amsterdam een multifunctionele parkeervoorziening; de Smart Mobility Hub (SMH). Op deze plek wordt parkeerruimte dubbel gebruikt. Dat wil zeggen, dezelfde parkeerplek wordt dan ingezet voor bijvoorbeeld evenementen, kantoor, bezoekers van De Nieuwe Kern én ‘kiss&ride’. Hierdoor zijn grote parkeervelden in het gebied niet meer nodig. Deze terreinen komen dan beschikbaar voor nieuwe woningen en andere ontwikkelingen in De Nieuwe Kern. In de SMH komen verschillende functies samen. Het wordt een multifunctioneel cluster dat dat parkeren combineert met faciliteiten voor binnen- en buitensport, kantoren en ondersteunende voorzieningen. Op de begane grond komen maatschappelijke voorzieningen, detailhandel, dienstverlening en horeca. Daarmee wordt het een aantrekkelijk en levendig gebied. Het gebouw wordt vanuit zowel De Nieuw Kern en Duivendrecht als ArenAPoort en Amsterdam Zuidoost goed toegankelijk. Daardoor kunnen inwoners uit deze gebieden gebruik maken van de verschillende functies in en om de SMH, waaronder een beweegvriendelijke ruimte en het ‘rooftop sports park’.

Sporten op het dak

Het ‘rooftop sports park’ wordt circa 40.000 vierkante meter groot. Het biedt ruimte voor de huidige voetbalvelden van Sportpark Strandvliet, maar ook voor allerlei andere vormen van sporten, spelen en bewegen. Van skaten en 3x3 basketbal tot een pumptrack, een soort heuvelachtig parcours om te stunten met je BMX, longboard of skates. Met een beweegtuin waar sporters kunnen springen, dansen, rennen en freerunning. Speciale aandacht is er voor de trap aan de buitenkant van de SMH, die het dak met de openbare ruimte verbindt. De trap kan eventueel gecombineerd worden met interessante sportactiviteiten, recreatie, rustmogelijkheden en bijvoorbeeld een glijbaan.

Oplevering

Als alles volgens planning verloopt, worden zowel de SMH als het daarop gelegen ‘rooftop sports park’ eind 2024 opgeleverd.

Wat feiten op een rij

  • Maximaal 2.400 parkeerplaatsen
  • Twee sporthallen
  • Sportdak van circa 40.000 vierkante meter
  • 20.000 tot 30.000 vierkante meter kantoorruimte
  • Commerciële activiteiten en maatschappelijke voorzieningen op de begane grond
  • Levendige schakel tussen ArenAPoort en De Nieuwe Kern

Beeldkwaliteitsplan Smart Mobility Hub

Schematische kaders

De gemeenteraad heeft 25 maart het bestemmingplan voor de Smart Mobilty Hub (SMH) vastgesteld. Omdat een bestemmingsplan niet ingaat op de ruimtelijke kwaliteit, maar slechts de harde ruimtelijke kaders vastlegt, is er aanvullend behoefte aan een beeldkwaliteitsplan, dat naast het bestemmingsplan als toetsingskader dient bij het verlenen van omgevingsvergunningen. Het beeldkwaliteitsplan SMH legt de ruimtelijk-kwalitatieve kaders vast voor zowel de bebouwing als de openbare ruimte rondom de SMH.

Vragen of reageren?


Ontwerp-structuurvisie

Het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel heeft dinsdag 18 mei 2021 zowel de ontwerp-structuurvisie voor De Nieuwe Kern als het Milieu Effect Rapport (MER) vrijgegeven. Beide documenten lagen tot en met donderdag 8 juli digitaal ter inzage.

Wilt u de ontwerp-structuurvisie en/of het Milieu Effect Rapport liever op papier inzien, dan kan dat op afspraak op het gemeentehuis van Ouder-Amstel.
U kunt hiervoor contact opnemen met Sophie Vilé (e: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | t: 020 496 2121).

Wat is een structuurvisie?
De structuurvisie geeft de ruimtelijke- en beleidsmatige kaders aan, zodat er goede samenhang en afstemming is bij het ontwikkelen van de verschillende deelgebieden en projecten binnen De Nieuwe Kern.  Daarnaast worden in de structuurvisie ook de hoofdkeuzes en onderbouwing van het programma beschreven. De structuurvisie wordt daarmee het kader voor de stedenbouwkundige (deel)plannen, bestemmingsplannen en procedures die betrekking hebben op ruimtelijke ontwikkeling.

Wat ging vooraf?
De ontwerp-structuurvisie kwam met veel participatie van betrokkenen en geïnteresseerden tot stand. De input die zij vorig jaar in het uitgebreide participatietraject op de concept-structuurvisie gaven, zijn waar mogelijk zoveel mogelijk verwerkt in de ontwerp-structuurvisie. Zo kwam in het traject onder meer naar voren dat er grote behoefte is aan betaalbare woningen voor jongeren en starters. En dat er sprake moet zijn van een goede mix in soorten woningen en dat de aansluiting naar de omgeving zowel qua bereikbaar als sfeer goed moet zijn. Bovendien werd extra aandacht gevraagd voor goede, veilige fietspaden en wilden de participanten in de structuurvisie focus op duurzaamheid en veel groen. Het participatietraject maakte daarnaast duidelijk dat er een groot draagvlak is voor ontwikkeling van De Nieuwe Kern.

Wat is een Milieu Effect Rapport?
Op basis van de concept-structuurvisie is ook een Milieu Effect Rapport (MER) opgesteld. In dit  rapport staat omschreven of en zo ja, welke milieueffecten bepaalde ontwikkelingen in De Nieuwe Kern hebben. En welke maatregelen er genomen kunnen worden om de eventuele impact op het milieu te beperken. Het rapport toont aan dat er vanuit milieuoogpunt geen onoverkomelijke bezwaren zijn tegen de voorgenomen ontwikkelingen in De Nieuwe Kern. In de ontwerp-structuurvisie zijn de aanvullingen, aandachtspunten en te nemen maatregelen uit het MER verwerkt. 

Van ontwerp- naar definitieve structuurvisie
Na afloop van de terinzagelegging, worden de binnengekomen zienswijzen verzameld, beantwoord en waar mogelijk verwerkt in de structuurvisie. Het advies van de Commissie m.e.r. wordt ook verwerkt. De definitieve structuurvisie met definitieve MER zal na akkoord van het college ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad, naar huidige verwachting in oktober 2021.


Omgevingsdocumentaire

Tertium heeft in 2020 naar aanleiding van de concept-structuurvisie op basis van participatie een omgevingsdocumentaire gerealiseerd, zie deze hieronder.


Concept-stedenbouwkundige visie

De grondeigenaren ontwikkelen het gebied voor eigen rekening en risico. Het gerenommeerde bureau West8 heeft hiervoor namens de grondeigenaren een concept stedenbouwkundige visie opgesteld. De stedenbouwkundige visie geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkeling van De Nieuwe Kern.

Parallel aan het opstellen van de concept structuurvisie door de gemeente Ouder-Amstel, hebben de grondeigenaren gewerkt aan een concept stedenbouwkundige visie. Op deze manier kon al tijdens het opstellen van de concept structuurvisie beoordeeld worden of de kaders die door de gemeente Ouder-Amstel worden vastgelegd in de structuurvisie leiden tot een  uitvoerbaar plan.

Klik hier voor de volledige concept stedenbouwkundige visie 

Landschapsarchitect Adriaan Geuze van West 8 vertelt over de concept-stedenbouwkundige visie van De Nieuwe Kern.


Nieuws

Flexwoningen in De Nieuwe Kern

De vraag naar woningen in zowel Ouder-Amstel als omliggende gemeenten is torenhoog. Voor de gemeente Ouder-Amstel alle reden om in verschillende projecten ruim baan te maken voor extra woningbouw. Deze projecten kosten tijd, terwijl de nood hoog is. Daarom ligt er nu een voorstel bij de gemeenteraad van Ouder-Amstel voor het bouwen van zogenaamde flexwoningen in De Nieuwe Kern. Circa 540 tijdelijke woonunits voor studenten, jongeren en starters. Realisatie van het plan is afhankelijk van de toekenning van een subsidie bij de Woonimpuls van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De overige betrokken partijen; gemeente Amsterdam, NS Vastgoed en de betrokken woningcorporaties hebben de intentie uitgesproken mee te werken aan dit project. De komende maanden zullen gebruikt worden om afspraken nader uit te werken.

Zo snel mogelijk extra woningen

Met De Nieuwe Kern krijgt Ouder-Amstel er een compleet nieuwe wijk met circa 4.500 woningen bij. Het gaat nog enkele jaren duren, voordat de eerste paal de grond in gaat en de eerste woningen er staan. Om de woningnood onder studenten, jongeren en starters nu al aan te pakken, wil de gemeente Ouder-Amstel voor een periode van 10 tot 15 jaar alvast 540 flexwoningen realiseren in het gebied. Het streven is deze woningen eind 2024/begin 2025 op te leveren. Het plan is om deze flexwoningen te bouwen op het huidige evenementenparkeerterrein P-Bus (eigendom van gemeente Amsterdam) en het parkeerterrein tijdelijk te verplaatsen naar een locatie nabij station Duivendrecht totdat deze laatste naar de definitieve locatie in de SMH kan.

In samenwerking met woningcorporaties

De flexwoningen bestaan uit studio’s en tweekamerappartementen met een huurprijs tussen de 420,- en 720,- euro (prijspeil 2021). Woningcorporaties Eigen Haard en Ymere hebben de intentie om samen te werken aan de realisatie van dit project.

Onder voorbehoud van financiële haalbaarheid

Of de woningen er komen hangt af van de financiële haalbaarheid.  Er loopt momenteel een subsidieaanvraag bij de Woningimpuls van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Indien deze subsidie wordt verstrekt, is ook de provincie Noord-Holland bereid bij te dragen en een miljoen euro beschikbaar te stellen voor de woningen. De verwachting is dat er in december meer duidelijkheid gegeven kan worden.

Uiteraard houden wij u via deze website op de hoogte van de ontwikkelingen betreffende dit voorgenomen plan. Voor vragen kunt u zowel telefonisch (020 496 21 21)  als per mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) contact opnemen met Tessa Ruijs, projectleider Ruimte Ontwikkeling Gemeente Ouder Amstel.


De Nieuwe Kern wint ARC20 Stedenbouw Award

West 8 urban design & landscape ontvangt dit jaar de ARC20 Stedenbouw Award voor De Nieuwe Kern in Ouder-Amstel. De jury is vol lof over het grote vakmanschap en de enorme gedegenheid van het plan.

De jury prijst de wijze waarop het plan soepel omgaat met de programmatische druk en de aanwezige barrières. In de voorgestelde typologieën is rekening gehouden met de geluidshinder die het gebied zwaar belast. Het plan is ambitieus maar toch ook uitvoerbaar. En passend qua dichtheid, maat en schaal.

Uitzending van de uitreiking
Impressie van het plan met duiding | West 8 urban design & landscape.

Over de ARC20 Stedenbouw Award
De ARC20 Stedenbouw Award wil professioneel stedenbouwkundig werk stimuleren en onder de aandacht brengen.  Voor de prijs waren 25 plannen ingediend. De jury bestaat uit Marco Broekman (BURA urbanism, voorzitter), Saskia Beer (ZO!City en Transformcity), Riëtte Bosch (Rijksvastgoedbedrijf), Gerwin de Vries (Flux landscape architecture) en Harm Tilman (de Architect, secretaris).