Meeweten en meedenken

Alle partijen die De Nieuwe Kern mogelijk maken vinden het belangrijk om informatie met belangstellenden te delen. Daarbij is het ook belangrijk dat inwoners, ondernemers en organisaties kunnen reageren op en waar mogelijk kunnen meedenken over de plannen en ontwikkelingen.

Voor de grote, overkoepelende plannen wordt de informatie en participatie georganiseerd door de gemeente Ouder-Amstel samen met de betrokken partijen. Bij de uitwerking van deelprojecten ligt de verantwoordelijkheid voor een passende vorm van participatie bij de ontwikkelende partij.

Stedenbouwkundig Raamwerk

In het voorjaar van 2023 is het concept stedenbouwkundig raamwerk afgerond door stedenbouwkundig ontwerpbureau West 8. Dit is de plattegrond voor de wijk waarin staat waar woningen, kantoren, voorzieningen, het groen en het water komen en hoe alle verbindingen gaan lopen binnen en buiten de wijk. Op 7 juni 2023 vindt hierover een informatiebijeenkomst plaats. De bijeenkomst is bedoeld om geïnteresseerden te informeren over de plannen en het vervolg van de ontwikkeling. Ook is er volop gelegenheid om vragen te stellen en reacties te geven.

De informatiebijeenkomst is op 7 juni bij Banijay Benelux (voorheen ‘Endemol’), MediArena 2, Amsterdam-Duivendrecht. Tussen 15.00 uur en 17.30 uur kunt u hier inlopen wanneer u wilt. Komt u liever ’s avonds? Dan bent u welkom tussen 19.00 uur en 21.30 uur.

Om 15.30 uur en om 19.30 uur wordt het stedenbouwkundig raamwerk toegelicht in een presentatie. Tussendoor kunt u een informatiemarkt bezoeken of meepraten aan een aantal thematafels. Aanmelden is niet verplicht maar geeft ons een beter beeld op hoeveel aanwezigen wij kunnen rekenen.

Bij ‘Downloads’ zijn verschillende documenten in te zien. Hier vindt u ook het boekje over de identiteit van de wijk. Dat is in 2022 gemaakt door bureau UrbanXchange en is door West 8 meegenomen bij het opstellen van het stedenbouwkundig raamwerk.


Structuurvisie

In 2020 is, in samenwerking met Tertium, een uitgebreid participatietraject rond de concept-structuurvisie opgezet. Het traject kende verschillende onderdelen om te horen wat de zorgen, wensen en ideeën zijn bij de gepresenteerde plannen. Zo is er een documentaire gemaakt en zijn er verschillende bijenkomsten georganiseerd.

Veel van de opgehaalde input kon gebruikt worden om de Structuurvisie aan te vullen en te verrijken. Op bepaalde onderwerpen bleken enkele ingebrachte punten strijdig met andere, met name over het gewenste dorpse/stedelijke karakter van de wijk, en die zijn daarom niet verwerkt. In de Structuurvisie is een bijlage opgenomen met een toelichting bij de wijze waarop de opgehaalde input verwerkt is.
Onderaan deze pagina is het verslag van het participatieproces inclusief bijlagen te downloaden.


Groene Denktank

In 2019 is door de gemeente Ouder-Amstel een Groene Denktank opgericht. Dit is de eerste vorm van participatie geweest. Hierin is nagedacht over hoe het groen in een stedelijke omgeving er in de toekomt uit kan gaan komen te zien. In de Groene Denktank zaten betrokkenen met groene vingers uit Ouder-Amstel, volkstuinders uit DNK, en specialisten van o.a. de landbouwuniversiteit Wageningen, een landschappelijk ontwerpbureau en een stadsecoloog. Naar aanleiding van de bijeenkomsten van De Groene Denktank is een inspiratieboekje opgesteld. De aanbevelingen voor de inpassing van groen in een stedelijke omgeving die in dit boekje zijn verwoord, zijn als inspiratie gebruikt bij de totstandkoming van de Structuurvisie voor De Nieuwe Kern.

Lees voor