Meeweten en meedenken

Zowel vanuit het project De Nieuwe Kern als vanuit de gemeente Ouder-Amstel vinden we het belangrijk om informatie te delen. Daarbij is het ook belangrijk dat inwoners, ondernemers en organisaties kunnen meedenken of reageren op de plannen en ontwikkelingen.

Binnen de plannen voor De Nieuwe Kern krijgt dit op verschillende manieren vorm, afhankelijk van het product en de fase in het project. Voor de grote, overkoepelende plannen wordt dit georganiseerd door de gemeente samen met de betrokken partijen. Bij de uitwerking van deelprojecten ligt de verantwoordelijkheid voor een passende vorm van participatie bij de ontwikkelende partij.

Stedenbouwkundig Raamwerk
De laatste hand wordt gelegd aan het concept stedenbouwkundig raamwerk. Grondeigenaren en gemeente doen dat samen met stedenbouwkundig ontwerpbureau West 8. Tegelijkertijd  wordt berekend of dat concept financieel haalbaar is. Als de stuurgroep het stedenbouwkundig raamwerk goed en haalbaar vindt, zal de participatie mogelijk in het voorjaar van 2023 kunnen plaatsvinden. Belanghebbenden en geïnteresseerden zullen hierover tijdig worden geïnformeerd. In ieder geval via het Weekblad, sociale media en natuurlijk via deze website.


Structuurvisie

In 2020 is, in samenwerking met Tertium, een uitgebreid participatietraject rond de concept-structuurvisie opgezet. Het traject kende verschillende onderdelen om te horen wat de zorgen, wensen en ideeën zijn bij de gepresenteerde plannen. Zo is er een documentaire gemaakt en zijn er verschillende bijenkomsten georganiseerd.

Veel van de opgehaalde input kon gebruikt worden om de Structuurvisie aan te vullen en te verrijken. Op bepaalde onderwerpen bleken enkele ingebrachte punten strijdig met andere, met name over het gewenste dorpse/stedelijke karakter van de wijk, en zijn daarom niet verwerkt. In de Structuurvisie is een bijlage opgenomen met een toelichting bij de wijze waarop de opgehaalde input verwerkt is.
Onderaan deze pagina is het verslag van het participatieproces inclusief bijlagen te downloaden.


Groene Denktank
In 2019 is door de gemeente Ouder-Amstel een Groene Denktank opgericht. Dit is de eerste vorm van participatie geweest. Hierin is nagedacht over hoe het groen in een stedelijke omgeving er in de toekomt uit kan gaan komen te zien. In de Groene Denktank zaten betrokkenen met groene vingers uit Ouder-Amstel, volkstuinders uit DNK, en specialisten van o.a. de landbouwuniversiteit Wageningen, een landschappelijk ontwerpbureau en een stadsecoloog. Naar aanleiding van de bijeenkomsten van De Groene Denktank is een inspiratieboekje opgesteld. De aanbevelingen voor de inpassing van groen in een stedelijke omgeving die in dit boekje zijn verwoord, zijn als inspiratie gebruikt bij de totstandkoming van de Structuurvisie voor De Nieuwe Kern.

Lees voor