Toelichting op downloads

Structuurvisie

De structuurvisie geeft de ruimtelijke- en beleidsmatige kaders aan. Daarmee kan een goede samenhang ontstaan bij het ontwikkelen van de verschillende deelgebieden en projecten binnen De Nieuwe Kern. Daarnaast worden de hoofdkeuzes van het bouwprogramma beschreven.

Milieu Effect Rapportage

Het is belangrijk goed te onderzoeken welke effecten de bouw van De Nieuwe KernĀ  heeft op het milieu. Daarom is een Milieu Effect Rapport (MER) opgesteld. Daar waar negatieve milieueffecten verwacht worden, is hierin aangegeven hoe deze beperkt kunnen worden met de juiste maatregelen.

Concept-stedenbouwkundige visie

Parallel aan het opstellen van de concept structuurvisie, keken de grondeigenaren of een uitvoerbaar plan gemaakt kon worden binnen de kaders van de structuurvisie. Het gerenommeerde bureau West8 heeft hiervoor een concept stedenbouwkundige visie opgesteld. Die geeft een beeld van de mogelijke stedenbouwkundige uitwerking.

Stedenbouwkundig Raamwerk

Inmiddels werkt West8 in opdracht van de gemeente en de grondeigenaren aan een maatvaste uitwerking van de plannen: het Stedenbouwkundig Raamwerk. Hierover zal na de zomer in 2022 participatie plaats vinden.

Lees voor