FAQ - Veelgestelde vragen

Wij begrijpen dat de ontwikkelingen in de Nieuwe Kern mogelijk een hoop vragen bij u oproept. Hieronder vindt u, per thema, antwoorden op de meestgestelde vragen.

Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. Contact gegevens en meer informatie over het participatietraject van De Nieuwe Kern vindt u op de participatiewebsite van Gemeente Ouder Amstel. 

De Nieuwe Kern
Tussen station Duivendrecht, de Johan Cruijff Arena, de A2 en het Amstel Business Park verrijst de komende jaren een bijzondere nieuwe stadswijk. In het gebied dat nu nog bekend staat als Nieuwe Kern komt ruimte voor 4.500 woningen rondom een groot stadspark, 250.000 m² voor bedrijven, horeca, kantoren en uitbreiding van sportcomplex De Toekomst van Ajax.

Nut en noodzaak van De Nieuwe Kern

Waarom wordt De Nieuwe Kern ontwikkeld?

De komende decennia is er groeiende behoefte aan woonruimte in en rond Amsterdam, voor mensen die hier komen studeren of werken. De gemeente Ouder-Amstel kan als onderdeel van de regio een deel van die behoefte opvangen door ontwikkeling van De Nieuwe Kern. Dit is binnen de gemeente Ouder-Amstel het enige gebied waar op deze schaal nieuwe woningen gebouwd kunnen worden, zonder dat dat ten koste gaat van groene buitengebieden zoals de Amstelscheg.

Door wie wordt De Nieuwe Kern ontwikkeld?

Ouder-Amstel heeft als gemeente slechts een klein deel van De Nieuwe Kern in eigendom. Dat betekent dat Ouder-Amstel niet zelf zal gaan ontwikkelen. Daarom is de samenwerking gezocht met de andere grondeigenaren van het gebied; gemeente Amsterdam, NS Stations, Borchland/VolkerWessels Vastgoed en Ajax N.V.. Dit zijn de partijen die  De Nieuwe Kern zullen ontwikkelen tot een nieuwe woonwijk.

Zijn de plannen voor De Nieuwe Kern al zeker?

Daar gaan we in de planvorming wel van uit. De exacte invulling van de plannen kan nog wijzigen door participatie en inspraak maar dat de wijk er komt is zeker.

Wat behelzen de plannen voor De Nieuwe Kern?

In de huidige plannen wordt De Nieuwe Kern een nieuwe woonkern, tussen Duivendrecht en Ouderkerk a/d Amstel. In de plannen wordt uitgegaan van circa 4.500 woningen voor ongeveer 7.000 tot 9.000 mensen; 250.000 m² aan niet-woonfuncties. Hierbij kan gedacht worden aan kantoren, hotels en horeca, maar ook maatschappelijke voorzieningen als scholen. Daarnaast is er ruimte voor 831 volkstuinen en de uitbreiding van het trainingscomplex van AFC Ajax.

Ook zal in De Nieuwe Kern een Smart Mobility Hub ontwikkeld worden; een moderne grote parkeerfaciliteit voor het verbeteren van de bereikbaarheid in het gebied en de logistiek van de Johan Cruyff Arena, Ziggo Dome en andere publiekstrekkers.

Kan De Nieuwe Kern wel ontwikkeld worden gezien de stikstofproblematiek?

De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof was duidelijk: de kwaliteit van onze natuur is in het geding. Dat betekent dat niet meer alles kan en mag. In de komende Milieu Effect Rapportage (zie vraag verderop) wordt dit meegenomen. Daarna kijken we welke maatregelen eventueel nodig zijn.

Hoeveel woningen komen er in De Nieuwe Kern?

In De Nieuwe Kern wordt op dit moment uitgegaan van een woningbouwprogramma van circa  4.500 woningen.

Kunnen er wel woningen worden gebouwd ivm hinderregels Schiphol?

In grote delen van het gebied wel. Boven het gebied bij station Duivendrecht en delen van de tuinparken van Dijkzicht, De Federatie en Ons Lustoord ligt een zone die valt onder het Luchthavenindelingbesluit. Hier kunnen dus niet zomaar woningen worden gebouwd. In de huidige planuitwerking is hier rekening mee gehouden en zijn de woningen buiten deze zone gepland.

Wanneer zijn de eerste woningen klaar?

Dat is momenteel nog niet precies te zeggen omdat we afhankelijk zijn van de verdere uitwerking van het plan en te doorlopen procedures. Wij verwachten nu dat de werkzaamheden starten in 2022. In dat geval zullen vanaf 2024de eerste woningen worden opgeleverd.

Komen er alleen woningen? Of ook scholen en andere voorzieningen/functies?

Bij een nieuwe woonwijk horen ook voorzieningen. Er zullen daarom naast woningen zeker ook andere (maatschappelijke) voorzieningen/functies gerealiseerd worden. Er is ruimte voor onder andere bedrijven, kantoren, scholen, sport, horeca en recreatie.

Waarom komt er een afslag van de A2 bij De Nieuwe Kern? (bij volkstuinpark Dijkzicht)

Deze afslag zorgt voor een betere bereikbaarheid van het Amstel Business Park en De Nieuwe Kern. Het is een nieuwe ontsluiting van de stad Amsterdam die via de Joan Muyskenweg loopt. Het gedeelte van de A2 tussen de A10 en de stad Amsterdam  verdwijnt hiermee.   

Voor de ontwikkeling van een nieuwe afslag van de A2 op de Van der Madeweg en Joan Muyskenweg hebben gemeente Ouder-Amstel en gemeente Amsterdam in afstemming met Rijkswaterstaat en de Vervoerregio Amsterdam een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. De haalbaarheidsstudie geeft nu aan dat de nieuwe afslag uit verkeerskundig oogpunt mogelijk is. Dit betekent  dat 15 volkstuinen verloren gaan op volkstuinpark Dijkzicht met de komst van de afslag. Een vervolgstudie is nodig om de exacte inpassing van de afslag en de exacte gevolgen voor de daar gelegen volkstuinen te bepalen. De verwachting is dat de nieuwe A2 entree, na politieke besluitvorming en het doorlopen van de noodzakelijke juridisch planologische procedures, in 2027/2028 gereed is.

De bestuurders van de Vereniging Amsterdamse Bond van Volkstuinders en volkstuinpark Dijkzicht zijn over de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie geïnformeerd tijdens een informatiebijeenkomst over de nieuwe A2 entree op 21 mei 2019. Twee alternatieven van insprekers zijn serieus beoordeeld maar bleken om verschillende redenen niet haalbaar. Dit is uitgelegd aan deze insprekers in een persoonlijk gesprek.

Waarom is voor deze grens van de woningbouw gekozen aan de kant van de volkstuinen?

In 2017 hebben we een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten met de grondeigenaren. Ten opzichte van de afspraken die gemaakt zijn in de SOK blijft nu een groter deel van de volkstuinparken behouden en worden de tuinparken beter verbonden met de woningbouw. 

Een belangrijk verschil met de eerdere plannen is dat we nu een visie hebben gemaakt voor het hele gebied, en dus niet langer werken met een fasering in twee delen.

Het voordeel hiervan is dat het een sterker plan geworden is en dat een groter deel van de volkstuinen behouden kan blijven. We hebben daarbij gezocht naar de juiste balans, met plek voor elke tuinder in een nieuwe setting, met meerwaarde voor de wijk en met een robuust raamwerk voor de woningbouw en de waterstructuur. Dat heeft geleid tot deze grens tussen de wijk en de tuinparken, waarbij ook nieuwe relaties gelegd zullen worden.

Doordat de tuinparken ook openbaar toegankelijk worden gemaakt en beter verbonden worden met de nieuwe wijk, gaan ze ook echt deel uitmaken van De Nieuwe Kern en voegen ze er een waardevolle kwaliteit aan toe.

 


Meedenken

Er zijn diverse manieren waarop u kunt bijdragen en De Nieuwe Kern mede kunt helpen vormgeven. Voor meer informatie over het participatietraject, kunt u terecht op de participatiewebsite van Gemeente Ouder-Amstel.

Naar de participatiewebsite

De concept structuurvisie en participatie

Welke afspraken zijn er al gemaakt over De Nieuwe Kern?

De visievorming voor De Nieuwe Kern is in 2010 op gang gekomen wat eind 2013 heeft geresulteerd in een Nota van Uitgangspunten. In 2016 is vervolgens een Intentieovereenkomst gesloten tussen de grondeigenaren en de gemeente Ouder-Amstel en in 2017 een Samenwerkingsovereenkomst.

De kern van de gemaakte afspraken is dat de gemeente Ouder-Amstel verantwoordelijk is voor de planologische kaders die worden vastgelegd in een structuurvisie en daarna in bestemmingsplan(nen) en dat de grondeigenaren het gebied binnen die kaders ontwikkelen voor eigen rekening en risico.

Wat is (de status van) een concept-structuurvisie?

In de concept-structuurvisie geeft de gemeente Ouder-Amstel aan binnen welke kaders De Nieuwe Kern ontwikkeld kan worden. Daarvoor is in kaart gebracht welke lokale, regionale en landelijke kaders en doelstellingen van invloed zijn op het plangebied en vervolgens is er per thema aangegeven welke visie en ambitie de gemeente heeft voor De Nieuwe Kern en welk programma hier bij hoort.

De concept-structuurvisie is nog niet een definitieve structuurvisie. Dit is het voorstel vanuit de gemeente en dit voorstel wordt in het participatietraject voorgelegd aan heel veel betrokkenen en geïnteresseerden om hun reacties op te halen. Zodoende wordt aan iedereen de mogelijkheid geboden om te reageren en input te geven op de concept-Structuurvisie.

Op basis van de concept-Structuurvisie zal ook gestart worden met het opstellen van de notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage (MER).

De uitkomsten die in het participatietraject worden opgehaald én de resultaten vanuit de MER (advies van de Commissie MER) worden verwerkt in een ontwerp-structuurvisie. De ontwerp-structuurvisie wordt vervolgens nog ter inzage gelegd en wordt er gelegenheid gegeven om zienswijzen in te dienen. Na het verwerken en beantwoorden van de binnen gekomen zienswijzen kunnen de definitieve structuurvisie en MER naar verwachting eind 2021 ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad van Ouder-Amstel.

De definitieve structuurvisie vormt het kader op basis waarvan het bestemmingsplan (waarschijnlijk in de vorm van bestemmingsplannen of omgevingsvergunningen voor verschillende deelgebieden) wordt gemaakt en waaraan initiatieven van partijen (ruimtelijk en programmatisch) kunnen worden getoetst.

Wie heeft de opdracht gegeven om een structuurvisie op te stellen/wie is eigenaar van de structuurvisie?

De gemeente Ouder-Amstel is het bevoegd gezag en is de opdrachtgever / eigenaar van de (concept) structuurvisie.

Waarom werkt de gemeente Amsterdam mee aan dit plan?

In het coalitieakkoord van de gemeente Amsterdam staat dat er zowel meer woningen bij moeten komen vanwege de grote woningnood als meer groen in en rond de stad. Door nu nog deels onbenutte gebieden openbaar te maken en te betrekken bij de plannen kunnen beide gerealiseerd worden. Amsterdam wenst ook  een uitbreiding voor Ajax en ruimte voor bedrijvigheid bij station Duivendrecht.

Welke rol hebben de gemeente Amsterdam en de andere grondeigenaren gespeeld bij deze concept-structuurvisie?

De gemeente Amsterdam en de overige grondeigenaren hebben constructief meegedacht met de gemeente Ouder-Amstel.
Parallel aan het opstellen van de concept-structuurvisie door de gemeente Ouder-Amstel, hebben de grondeigenaren gewerkt aan een concept stedenbouwkundige visie. Hierdoor kon gebruik gemaakt worden van elkaars inzichten en werd voorkomen dat er tegenstrijdige uitgangspunten gehanteerd werden. Op deze manier kon al tijdens het opstellen van de concept-structuurvisie beoordeeld worden of de kaders die door de gemeente Ouder-Amstel worden vastgelegd in de structuurvisie leiden tot een  uitvoerbaar plan.

Wat vinden de grondeigenaren van de concept structuurvisie?

De grondeigenaren denken dat de concept-structuurvisie een goede basis is, maar zijn  ook benieuwd naar de reactie en ideeën van alle betrokkenen en geïnteresseerden.

Wanneer wordt er een mer/bestemmingsplan opgesteld?

Op basis van de concept-Structuurvisie zal, parallel aan het participatietraject, ook gestart worden met het opstellen van de notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage (MER).

De resultaten vanuit de MER worden samen met de uitkomsten van het participatietraject verwerkt in een ontwerp-structuurvisie.

Kan ik reageren op de concept-structuurvisie wanneer en hoe?

Zeker! Er worden gedurende het participatietraject verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarbij iedereen welkom is om aan gemeente Ouder-Amstel vragen te stellen over de structuurvisie. Voor meer informatie over deze bijeenkomsten kunt u terecht op de participatiewebsite van de gemeente Ouder-Amstel.

Waarom maakt de gemeente Ouder-Amstel de plannen en niet de gemeente Amsterdam of de overige grondeigenaren?

De Nieuwe Kern ligt binnen de gemeentegrenzen van Ouder-Amstel. De gemeente Ouder-Amstel is daarmee verantwoordelijk voor het op- en vaststellen van de structuurvisie en bestemmingsplannen en het verlenen van omgevingsvergunningen.

De gemeente Amsterdam is, net als NS Stations, Borchland/VolkerWessels Vastgoed en Ajax, geen bevoegd gezag maar alleen grondeigenaar in De Nieuwe Kern en vanuit die rol alleen verantwoordelijk voor het privaatrechtelijk deel. Dit houdt bijvoorbeeld in dat elke grondeigenaar zelf moet zorgen dat de huidige functie verhuist is op het moment dat er gebouwd wordt.

Waar kunnen we de plannen en de concept-structuurvisie zien?

Ga naar de informatie pagina op deze website, De Nieuwe Kern, en ga daar naar het kopje 'Downloads'. U kunt hier de concept-structuurvisie downloaden.

Op een aparte participatiewebsite van de gemeente Ouder-Amstel komt alle informatie over het participatieproces te staan. Hier zal de concept-structuurvisie ook te vinden zijn, maar ook de manier waarop gereageerd kan worden op de plannen en de verschillende bijeenkomsten die onderdeel uit maken van het participatieproces.

Kan ik ook na vaststelling van de structuurvisie reageren?

Dat kan altijd, alleen wordt die reactie niet meer betrokken bij de uiteindelijke structuurvisie.

De concept-structuurvisie is geen definitieve structuurvisie. Dit is het eerste voorstel vanuit de gemeente Ouder-Amstel en dit voorstel wordt in het participatietraject voorgelegd aan heel veel betrokkenen en geïnteresseerden om hun reacties op te halen. Zodoende wordt aan iedereen de mogelijkheid geboden om te reageren en input te geven op de concept-structuurvisie.

De uitkomsten die in het participatietraject worden opgehaald én de resultaten vanuit de Milieu Effect Rapportage worden verwerkt in een ontwerp-structuurvisie. De ontwerp-structuurvisie wordt vervolgens nog ter inzage gelegd en krijgt iedereen de gelegenheid om te reageren en zienswijzen in te dienen.

De definitieve structuurvisie zal naar verwachting eind 2021 ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad van Ouder-Amstel. Daarna kunnen reacties niet meer verwerkt worden.

Hoe wordt er op politiek niveau samengewerkt tussen Ouder-Amstel en Amsterdam?

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de betrokken wethouders. Beide besturen zijn er van overtuigd dat er een gedeeld belang ligt en werken daarom zowel politiek als ambtelijk nauw samen.

Wat betekent de participatie op de structuurvisie voor de concept stedenbouwkundige visie die de grondeigenaren hebben gemaakt?

De stedenbouwkundige visie moet aansluiten bij de structuurvisie. Als de participatie leidt tot aanpassingen in de structuurvisie, dan kijken de grondeigenaren hoe zij dit goed verwerken in de stedenbouwkundige visie. Voorwaarde blijft dat er een ruimtelijke en financieel haalbaar plan moet blijven.


Smart Mobility Hub

Wat is een Smart Mobility Hub?

De Smart Mobility Hub (SMH) in De Nieuwe Kern wordt een multifunctioneel gebouw waarin plaats wordt geboden aan ca. 2.300 parkeervoorzieningen voor auto’s, bussen, kiss&ride en taxistandplaatsen, gecombineerd met sportvelden inclusief clubgebouw op het dak, een sporthal en kantoorfuncties.

Waarom moet er een Smart Mobility Hub komen in De Nieuwe Kern?

In het plangebied De Nieuwe Kern verdwijnen de parkeerterreinen P2, Amstelborgh/Borchland, PPlus en P-bus om plaats te maken voor de woningbouw en de andere nieuwe functies. Deze parkeerterreinen zijn belangrijk bij evenementen in de nabijgelegen ArenA, Ziggo Dome en Afas Live. In de Samenwerkingsovereenkomst is afgesproken om deze parkeercapaciteit binnen het plangebied terug te brengen.

De Smart Mobility Hub wordt een multifunctioneel gebouw waarin verschillende functies gecombineerd worden en de ruimte efficiënt wordt gebruikt. Het parkeren wordt aangevuld met kantoorfuncties en ondersteunende maatschappelijke functies. Verwacht wordt dat de afwikkeling van het evenementenverkeer beter zal gaan dan nu door de komst van de SMH. Dat komt doordat er dan minder kruisende verkeersstromen zullen zijn.

Kunnen we ook parkeren in de Smart Mobility Hub als er geen evenementen zijn?

Ja. Efficiënt en meervoudig ruimtegebruik is een van de belangrijkste uitgangspunten voor de Smart Mobility Hub. De parkeerplaatsen zullen in principe 24/7 te gebruiken zijn.

Waarom wordt er een grote parkeergarage gebouwd als autogebruik ontmoedigd wordt?

Met het huidige autogebruik zijn nog steeds (veel) parkeerplaatsen nodig, zeker als er meerdere evenementen tegelijk gepland zijn. Het OV netwerk heeft nog niet voldoende capaciteit om dit volledig op te vangen. Tegelijkertijd wordt er ook ingezet op het terugdringen van het autogebruik. Daarom worden niet alle 3300 parkeerplaatsen teruggebouwd in de Smart Mobility Hub, maar ‘slechts’ circa 2.300 parkeerplaatsen. Bovendien wordt het gebouw zo ontworpen dat het flexibel en aanpasbaar is. De begane grond wordt bijvoorbeeld hoger, waardoor hier ook bussen of vrachtwagens kunnen parkeren. Daarnaast worden de parkeerplaatsen geschikt gemaakt voor opladen van elektrische voertuigen (auto’s en bussen).
Met de ontwikkeling van de Smart Mobility Hub wordt ingezet op dubbelgebruik van parkeerruimte (voor evenementen, kantoorfuncties, sporters, bezoekers voor DNK, park & ride, etc) in plaats van de eenzijdige en weinig gebruikte parkeerterreinen in de huidige situatie.

Wordt de Smart Mobility Hub een duurzaam gebouw?

Ja. De doelstellingen voor de Smart Mobility Hub gaan niet alleen over mobiliteit en sport, maar ook over duurzaamheid. Er wordt gestreefd naar een slim ontwerp met veel groen rond het gebouw, in de gevels en op het dak om het ecosysteem te stimuleren. Ook wordt het dakoppervlak onder de sportfuncties volledig benut voor regenwateropslag. De enorme buffercapaciteit van het dak zal een groot verschil maken in klimaatbestendigheid van het gebied.
Daarnaast is gekozen voor een extra hoge begane grond van ruim 7 meter, in plaats van de standaard 4 meter. Deze hoogte biedt de mogelijkheid om op termijn een extra vloer te realiseren. Deze kan gebruikt worden voor het parkeren van 1300 extra personenauto’s, maar ook voor uitbreiding van de ondersteunende functies in het gebouw. 

Wat voor velden / welke sporten komen er op het dak van de Smart Mobility Hub?

Er wordt nog bekeken welke sporten een plek zullen krijgen op het dak van de Smart Mobility Hub. Er is gerekend met de benodigde ruimte voor 4 voetbalvelden, omdat deze velden de grootste ruimtevraag hebben. Hierdoor is het mogelijk om bij de uitwerking van de plannen de ruimte te bieden aan de sport(en) waar de meeste behoefte aan is.

Hoe kom je op het dak met de sportvelden?

Het dak is bereikbaar via een brede uitnodigende trap die logisch aansluit op de openbare ruimte en via liften. Het is de bedoeling dat het dak met de sportfuncties goed bereikbaar en openbaar toegankelijk wordt.

Vallen er niet steeds ballen van het dak als je sportvelden op het dak legt?

De ‘wanden’ van het gebouw worden hoger dan het dak met de sportvelden. Daardoor kunnen ballen en mensen niet zomaar van het dak vallen en wordt ook de windoverlast beperkt. Ook worden er afhankelijk van de sporten die een plek krijgen op het dak, rond de velden extra maatregelen getroffen om ballen binnen de velden te houden, zoals netten achter het doel.

Heb je niet veel last van de wind bij het sporten als je de sportvelden op het dak legt?

Doordat de ‘wanden’ van het gebouw extra hoog worden gemaakt, houden deze al een deel van de wind tegen. Op het dak zal ook beplanting (waaronder bomen) worden geplaatst, die ervoor zorgen dat het een prettige plek wordt waar het aantrekkelijk is om te sporten of sporters aan te moedigen. De beplanting zorgt ook voor verdere beperking van windoverlast.

Hoe groot wordt de Smart Mobility Hub?

Het totale gebouw, met alle verschillende functies, zal een lengte krijgen van ongeveer 320 meter en een breedte van ongeveer 160 meter. Het dak met de sportvelden is ongeveer 12 meter hoog, en de ‘wanden’ van het gebouw worden nog ongeveer 10 meter hoger. Vanuit de omgeving heeft het gebouw dus een hoogte van ongeveer 22 meter. Aan de kant van de Johan Cruijff Arena kan het deel met de kantoorfuncties nog wat hoger worden.


Gevolgen voor de sportvoorzieningen

Waarom moeten de sportverenigingen op sportpark Strandvliet verhuizen?

Door de ontwikkeling van De Nieuwe Kern tot een compleet nieuwe stadswijk moeten verschillende functies ingepast worden; circa 4.500 woningen, bedrijfs- en kantoorruimten, uitbreiding van het trainingscomplex voor AFC Ajax, de Smart Mobility Hub en maatschappelijke voorzieningen. Om dit goed in te passen, worden de huidige sportverenigingen LTC Strandvliet (tennis) en FC Amsterdam (voetbal) verplaatst.

Wie is verantwoordelijk voor deze verhuizing?

Gemeente Amsterdam is eigenaar van de grond en verhuurt deze aan de sportverenigingen. Vanuit die relatie is Amsterdam dus verantwoordelijk voor de verhuizing van de verenigingen.

Waarom kunnen de sportverenigingen niet in één keer verplaatst naar een definitieve locatie verplaatst worden?

Idealiter gaan de sportverenigingen direct naar een definitieve locatie maar die is nu nog niet beschikbaar. De gemeente Amsterdam biedt de verenigingen daarom een tijdelijke locatie aan voor maximaal tien jaar en zorgt in de tussentijd voor een definitief aanbod.

Wat komt er op de huidige plek van de sportverenigingen?

Op de huidige plek van sportpark Strandvliet wordt een Smart Mobility Hub gebouwd. Deze is hard nodig voor het verbeteren van de logistiek van de Johan Cruijff Arena, Ziggo Dome en andere publiekstrekkers in dit gebied. Ook wordt hiermee ruimte gecreëerd voor AFC Ajax om het trainingscomplex uit te bereiden op P2 en komt er ruimte voor een nieuw openbaar sportpark op het dak van de Smart Mobility Hub.

Waarom kan de Smart Mobility Hub niet op een andere plek gebouwd worden?

Deze locatie ligt zowel dicht bij grote OV-knooppunten als de evenementenlocaties waarvoor hij bedoeld is. Dit is de beste locatie voor deze voorziening, ook vanwege de routing van het verkeer.

De gemeente Ouder-Amstel en Amsterdam vinden sport toch belangrijk?

De gemeente Amsterdam investeert in een tijdelijk sportpark waardoor iedereen kan blijven sporten bij beide sportverenigingen. Daarbij komt er op het dak van het Smart Mobility Hub een nieuw sportpark ter grootte van 4 voetbalvelden en is er in het gebied ruimte voor een topsporthal en een breedtesporthal. Ook op andere plekken in de nieuwe wijk komt ruimte voor gebonden en ongebonden sport. Daarnaast kan door de komst van het Smart Mobility Hub AFC Ajax haar trainingscomplex uitbreiden. Sport wordt daarmee een belangrijke voorziening voor iedereen in De Nieuwe Kern.

Wat gebeurt er met de verenigingen als ze weg moeten van de huidige locatie en het nieuwe sportpark nog niet klaar is?

De sportverenigingen kunnen op de tijdelijke locatie starten in het (voetbal)seizoen 2021/2022. De tennisvereniging speelt het buitenseizoen 2021 nog uit op de huidige locatie. De verenigingen verlaten niet eerder de oude locatie, dan wanneer een nieuwe locatie operationeel is.

Is het zeker dat de sportverenigingen moeten verhuizen?

Dat is zeker onder het voorbehoud dat de gemeenteraad van Amsterdam instemt met de financiering van de Smart Mobility Hub en de tijdelijke sportvoorzieningen.

Waar gaan de sportverenigingen naar toe?

In afwachting van een definitieve locatie, is een ongebruikt gebied 300 meter ten noordwesten van sportpark Strandvliet in beeld als tijdelijke locatie.

Waarom is voor deze locatie gekozen?

De gronden zijn, net als de huidige sportverenigingen, in eigendom van de gemeente Amsterdam en per direct beschikbaar. Dit gebied bevindt zich op de toekomstige locatie van het park en ligt daardoor op een gunstige plek waarmee het een belangrijke rol kan spelen voor de komst van de eerste inwoners van De Nieuwe Kern.

Hoe worden de verenigingen bij de plannen voor nieuwe locaties betrokken?

De gemeente Amsterdam is met de besturen van de beide sportverenigingen in gesprek en heeft aangegeven dat de continuïteit van de verenigingen wordt geborgd door hen een voorstel te doen voor een nieuwe (tijdelijke) locatie. De inrichting van de nieuwe locatie, zoals type ondergronden, worden in overleg met de verenigingen en gemeente Ouder-Amstel bepaald.

Wanneer worden de definitieve locaties bekend?

Er worden verschillende locaties onderzocht waar de sportverenigingen definitief naar toe kunnen. Wanneer deze geschikt worden bevonden, bespreekt gemeente Amsterdam deze met het bestuur van de betreffende sportvereniging.

Wat gebeurt er met de overdekte tennishal?

De huurovereenkomst met de exploitant wordt beëindigd waarna de overdekte tennishal verdwijnt.

Wat gebeurt er met de golfbaan van Amsterdam Old Course?

De Amsterdam Old Course is een golfvereniging die al meer dan 85 jaar grond huurt op het terrein ten zuidwesten van station Duivendrecht. De grondeigenaar is NS Stations. De huur van de grond eindigt eind 2022, waarna het gebied beschikbaar zal zijn voor de ontwikkeling van DNK. Omdat golf een ruimte-intensieve sport is, ziet de gemeente Ouder-Amstel geen mogelijkheden om deze sport binnen het gebied van de Nieuwe Kern te combineren met de andere ambities uit de concept-structuurvisie zoals de ontwikkeling van woningen en kantoren.

Noot: uit een eerdere versie van de tekst kon onterecht de indruk ontstaan dat de Amsterdam Old Course een commerciële golfexploitant is. Dit klopt niet. De Amsterdam Old Course is een vereniging voor en door leden die geen commercieel doel nastreeft. De tekst is daarom aangepast.

Verdwijnen de sportfaciliteiten (golf, squash, bowlen) op het terrein van Borchland ook?

Tussen Borchland en VolkerWessels Vastgoed zijn afspraken gemaakt over woningbouwontwikkeling op dit terrein. Golf, squash en bowlen op het Borchland-terrein worden gezien als commerciële sporten. De gemeente Ouder-Amstel ziet geen taak voor zichzelf om hiervoor alternatieve locaties te zoeken.


Gevolgen voor de volkstuinparken

Waarom moet een deel van de volkstuinen in De Nieuwe Kern worden bebouwd?

Regio Amsterdam groeit hard. Voor alle nieuwe inwoners is ook een woning nodig. Tegelijkertijd willen we ook voldoende groen. Door compact te bouwen en nu nog onbenutte gebieden in te zetten kunnen in De Nieuwe Kern 4.500 woningen gebouwd worden. Daarbij kan 2/3 van de volkstuinparken op hun huidige plaats behouden worden en voor de 1/3 deel van de volkstuinen die moeten verhuizen is ook een plek in het volkstuinencluster van De Nieuwe Kern.

Wie is verantwoordelijk voor deze verhuizing?

Gemeente Amsterdam is eigenaar van de grond en verhuurt deze aan de Bond van Volkstuinders en de Federatie. Vanuit die relatie is Amsterdam dus verantwoordelijk voor de verhuizing van de verenigingen.

Waarom kan er niet buiten de volkstuinen om gebouwd worden?

Dat is vanuit de stedenbouwkundige opzet en financiële haalbaarheid van de plannen niet mogelijk.

Ten opzichte van de plannen die in 2017 zijn gepresenteerd blijft een groter deel van de volkstuinparken behouden en wordt de parken beter verbonden met de woningbouw. Hierbij is gebruik gemaakt van inspiratie uit de Groene Denktank en voorbeelden elders in Nederland.

De gemeente Amsterdam vindt groen in de stad toch belangrijk?

Zeker, daarom is in de nieuwe plannen geborgd dat er globaal evenveel volkstuinen terugkomen als de huidige 831. Groen is een belangrijk onderdeel van de stad net als andere functies zoals wonen.

Is het zeker dat de tuinen van volkstuinpark Nieuw Vredelust moeten verhuizen?

Ja, door de ligging moet dit park op zijn huidige locatie verdwijnen. Gemeente Amsterdam werkt aan een plan waarbij we alle tuinen naar een nieuwe plek in het volkstuinencluster van De Nieuwe Kern kunnen verhuizen. Voorwaarde is wel dat er een onherroepelijk omgevingsplan is voor de bouw van woningen op Nieuw Vredelust en gedeeltelijk Ons Lustoord voordat er daadwerkelijk tuinen moeten verhuizen.

Is er onderzoek gedaan naar een alternatief scenario waarbij ook Nieuw-Vredelust behouden blijft?

Ja, dat onderzoek is gedaan. De ligging in het gebied maakt dit echter niet mogelijk.

We willen een toekomstvaste klimaatbestendige wijk bouwen met een groen park als kern en onderling goed verbonden delen. Een evenwichtige opbouw van de wijk kan alleen bereikt worden als er aan beide zijden significante aantallen woningen en andere gebouwen komen. Dit basisconcept kan niet waargemaakt worden als Nieuw Vredelust op de huidige locatie blijft.  Er is plek nodig om woningen te bouwen. Die kunnen niet op een ander deel van de tuinparken omdat daar Rijksregels gelden die dit onmogelijk maken. Daarnaast is ruimte  nodig voor een aangepast profiel van de Holterbergweg inclusief de kabels en leidingen onder de grond. Dit conflicteert met de ligging van Nieuw Vredelust.

Eerder is toch gecommuniceerd dat Nieuw Vredelust in 2020 weg zou moeten en op langere termijn delen van de andere parken ook?

Dat klopt. De plannen uit 2017 zijn op een aantal cruciale punten aangepast. 2/3 van alle tuinen kunnen op hun huidige plaats blijven en krijgen ook een structureel bestaansrecht. De overige tuinen kunnen verhuizen naar een plek in het te behouden volkstuinencluster  in De Nieuwe Kern en krijgen dan ook een structurele bestaansstatus. Er is nu voor gekozen dat in de eindsituatie globaal net zoveel volkstuinen zijn als nu.

Wanneer moeten de volkstuinen die moeten verhuizen uiterlijk opgeleverd worden?

Aan de volkstuinen is door de gemeente Amsterdam in juni 2019 per brief gecommuniceerd dat zij in ieder geval tot het einde van het tuinseizoen 2022 (dat wil zeggen tot 1 oktober 2022) gebruik blijven maken van hun volkstuin. Daarnaast maakt de gemeente Amsterdam duidelijke afspraken met de besturen van de Bond van Volkstuinders en  De Federatie om de volkstuinen zo lang als mogelijk te kunnen gebruiken en probeert de tijd tot aan start bouwrijp maken van de gronden zo kort mogelijk te houden. Voorwaarde is wel dat er een onherroepelijk omgevingsplan is en dat de gemeenteraad van Amsterdam heeft ingestemd met de plannen en de bijbehorende financiering.

Kan er in De Nieuwe Kern geen combinatie van een volkstuin en wonen worden gemaakt? Dat zie je toch ook bij bijvoorbeeld een volkstuin in Utrecht en Alkmaar?

In De Nieuwe Kern is groen een onderdeel en dat zou in de vorm van tuinen, parken of andere gezamenlijk te gebruiken kleinschalig groen kunnen zijn, daarnaast komt er een duidelijke overgang tussen de woningen en de volkstuinen. De volkstuinen zelf komen in het volkstuinencluster. Elders in De Nieuwe Kern is ruimte voor stedelijk groen, met mogelijk collectieve tuinen.

Er komt in de toekomst wel een sterke relatie tussen de tuinparken en de nieuwe wijk. De tuinparken worden toegankelijker en er komen ook meer functies in. Het worden dus geen twee verschillende ‘werelden’ naast elkaar, maar deelgebieden die met elkaar De Nieuwe Kern vormen en elkaar versterken en ontmoetingen tussen verschillende mensen stimuleren.

Waarom wordt de andere kant (westzijde) van de A2 niet gebruikt voor woningen of volkstuinen?

Dit is een gebied waar Provinciaal landschaps/natuurbeleid op rust en waarbij openheid van het landschap centraal staat. Hier mogen geen (grootschalige) woningbouwplannen of andere ingrepen plaatsvinden.

Hoe worden volkstuinders waarvan hun huidige volkstuin moet worden opgeheven gecompenseerd?

De gemeente Amsterdam begrijpt dat het verhuizen van een volkstuin ingrijpend is. Daarom is gewerkt aan zorgvuldige maatregelen om tegemoet te komen aan het ongemak dat hiermee gepaard gaat. Amsterdam gaat op dit moment uit van drie compensatiemaatregelen. Deze worden nog besproken met de Bond van Volkstuinders en moeten nog definitief worden vastgesteld door de gemeenteraad. De drie compensatiemaatregelen die nu zijn voorzien:

  • Verhuizen naar een van de nieuwe volkstuinen in De Nieuwe Kern. Dit zijn tuinen die gemiddeld 130 m² groot zijn (de huidige tuinen zijn gemiddeld 280 m²), met net als nu de mogelijkheid van een verblijfsfunctie.
  • Voorrang bij het vrijkomen van een van de bestaande volkstuinen in De Nieuwe Kern die is aangesloten bij de Bond van Volkstuinders.
  • Voor tuinders die willen stoppen is er een financiële vergoeding.

In alle gevallen is sprake van een financiële tegemoetkoming waarover de gemeenteraad van Amsterdam een besluit moet nemen.

Hoe wordt de financiële tegemoetkoming berekend?

Dat gebeurt aan de hand van een waardebepaling door een onafhankelijke taxatiecommissie. 

Hoeveel volkstuinen zijn er in De Nieuwe Kern? En hoeveel moeten verhuizen?

Er zijn in totaal 831 tuinen. Ongeveer 1/3 zal moeten verhuizen. Het exacte aantal dient nog bepaald te worden.

Waarom zijn we niet bij het plan van aanpak betrokken?

Er ligt nu een Plan van Aanpak met veel maatregelen die nog uitgewerkt moeten worden. Bijvoorbeeld over openbare functies in het park, de exacte compensatiemaatregelen, de indeling van de nieuwe tuinen. De gemeente gaat in gesprek hierover met de Bond van Volkstuinders als vertegenwoordiger van de besturen van de volkstuinparken en volkstuinpark Federatie. Voor de nieuwe indeling van de parken, het toevoegen van functies en het openbaarder maken vindt een co-creatieproces plaats.

Hoe moet het openbaar maken van de tuinen vorm krijgen?

Hiervoor vormt de structuurvisie en ook het geldende stedelijk beleid van Amsterdam uitgangspunt. Dat wordt op dit moment geconcretiseerd. Maar er komt onder meer een openbaar fiets- en voetpad door de parken. Dit wordt nog gezamenlijk ingevuld met de tuinders.

Waarom een openbare route door de tuinparken, deze is er nu ook al?

Om de toegankelijkheid van dit gebied te vergroten voor fietsers en voetgangers  zijn meer routes noodzakelijk.

Wat voor functies komen langs de route?

Dat gaan we mede in overleg met de volkstuinverenigingen nog concreet invullen. Maar dat kan bijvoorbeeld een speelplaats, een theehuis of een kleine dierenweide zijn. We gaan aan de ene kant uit van functies die aansluiten bij de identiteit en het karakter van het volkstuinpark. Aan de andere kant is er de wens om functies toe te voegen die de parken ook aantrekkelijk maken voor bijvoorbeeld bewoners van De Nieuwe Kern om een bezoek aan de parken te brengen. . Hoe Amsterdam dit precies vorm geeft volgt uit een co-creatieproces dat wordt georganiseerd met de betreffende volkstuinverenigingen en andere betrokkenen.

Wanneer gaan werkzaamheden op de tuinen plaatsvinden?

Als er een onherroepelijk omgevingsplan is en daarmee zekerheid dat woningbouw op deze locaties mogelijk is. We voorzien nu dat vanaf eind 2022 gestart wordt met de werkzaamheden, maar vertraging in bijvoorbeeld het omgevingsplan leidt ook tot een latere uitvoering van de plannen.

Hoe dicht komen de huizen op de volkstuinen te staan?

Dat valt nu nog niet te zeggen, dat werken de grondeigenaren in de stedenbouwkundige visie uit. Er zal in elk geval een groene zoom komen tussen woningen en volkstuinparken en een mooie, overgang. De bebouwing is hier wel iets hoger i.v.m. geluidsafscherming.

Is de beschikbare ruimte voor verplaatsing van de tuinen wel groot genoeg?

Ja, uit onderzoek blijkt dat er voldoende ruimte is als we uitgaan van kleinere tuinen van gemiddeld 130 m². Ze behouden de mogelijkheid van een verblijfsfunctie met een huisje.

Zijn er ook andere plekken voor compensatie van de volkstuinen onderzocht?

Ja, maar er is geen ruimte om nieuwe volkstuinparken aan te leggen binnen de grenzen van Amsterdam en Ouder-Amstel.

Kom ik in aanmerking voor een vergoeding als ik mijn tuin nu al opzeg?

U kunt dat het beste overleggen met het bestuur van uw park.

Ik ga nu een tuin huren/huisje kopen wat betekenen de plannen voor mij?

Laat u goed informeren door het bestuur van het betreffende park.

Ik heb een tuin die niet direct geraakt wordt door plannen t.a.v. de openbare route of woningbouw. Is het de bedoeling dat mijn volkstuin in De Nieuwe Kern kleiner wordt?

Nee, dat is niet de bedoeling. De meeste volkstuinen veranderen onder de huidige huurder niet door de plannen voor De Nieuwe Kern. Alleen volkstuinders met een tuin op Nieuw Vredelust, het zuidelijk deel van Ons Lustoord of op de geplande openbare fiets- en voetgangersroute moeten verhuizen naar een kleinere tuin als ze in De Nieuwe Kern willen blijven. Dat geldt ook voor de circa 15 volkstuinen die plaats moeten maken voor de extra afslag van de A2. Voor de overige tuinen geldt dat een eventuele opdeling en verkleining pas aan de orde is als zij hun huur van de tuin beëindigen.  

Veelgestelde vragen en antwoorden - informatiebijeenkomst voor volkstuinders 11 maart 2020

Op 11 maart 2020 heeft de inloopbijeenkomst plaatsgevonden over de volkstuinen De Nieuwe Kern. Op deze bijeenkomst hebben de mensen met een volkstuin in De Nieuwe Kern de mogelijkheid gekregen vragen te stellen en/of zorgen te delen t.a.v. de plannen in De Nieuwe Kern i.r.t. hun volkstuin. Een aantal vragen kon door de medewerkers van de gemeente Amsterdam niet direct beantwoord worden. Deze vragen zijn geïnventariseerd en onderstaand beantwoord.

Download hier een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden tijdens de informatiebijeenkomst voor volkstuinders op 11 maart 2020.

 Mocht u nog verdere vragen hebben, dan kunt u een mail sturen naar volkstuin-coördinator Jacky van den Bosch, via dit e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. Contact gegevens en meer informatie over het participatietraject van De Nieuwe Kern vindt u op de participatiewebsite van Gemeente Ouder Amstel.